– Det er uakseptabelt at elever og foreldre opplever at skolen ikke gjør nok for å stanse mobbing. Disse tallene viser at for mange skoler bryter aktivitetsplikten.

– Jeg forventer at skolene følger opp den viktige jobben som må gjøres for å skape et godt skolemiljø for alle elever, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

I om lag fire av fem mobbesaker som fylkesmannen har ferdigbehandlet har konklusjonen vært at skolen har brutt aktivitetsplikten. De har ikke gjort nok for å stoppe mobbingen.

I Hedmark ble det meldt inn 25 saker. Seks av disse er realitetsbehandlet, og i fire av sakene brøt skolen aktivitetsplikten.

Tallene for høsten 2018 er høyere enn samme periode i 2017 hvor det kom inn 565 saker.

– Alle barn har rett til en trygg skolehverdag. Jeg synes det er bra at mange finner fram til fylkesmannen. Vi vet at det legger press på kommuner og skoler og fører til endring for mange elever, sier Sanner.

Regjeringen har styrket arbeidet mot mobbing i skolen. Fra og med skoleåret 2017–2018 kan elever og foreldre melde fra til fylkesmannen dersom skolen ikke gjør nok for å følge opp mobbing.

I tillegg har det vært satset stort på å øke kompetansen i skoler og barnehager.

– Vi ser at tallene på saker som meldes inn til fylkesmannen fortsatt er høyt, og jeg er bekymret for barna det gjelder. Altfor mange barn har en klump i magen når de går til skolen, og opplever at de voksne ikke gir dem den tryggheten de skal ha i skolehverdagen. Vi skal fortsette arbeidet med å skape gode inkluderende og trygge skolemiljøer, og bekjempe mobbing, sier Sanner.

Han viser til arbeidet regjeringen legger ned for å få ned mobbingen gjennom «Læringsmiljøprosjektet».

– Skoler som jobber systematisk med bedre og mer inkluderende skolemiljø lykkes. Evalueringen viste at andelen elever som opplevde mobbing gikk kraftig ned på alle skolene, skolene har blitt bedre til å avdekke og løse mobbesaker og kommunene er blitt bedre til å følge opp. Dette er et arbeid vi kan lykkes med, avslutter Sanner.

Dette sier regelverket

  • Alle som jobber på skolen skal følge med og varsle rektor hvis de kjenner til eller mistenker at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
  • Skolen skal undersøke saken og sette inn tiltak for at eleven skal ha et trygt og godt skolemiljø.
  • Skolen skal lage en aktivitetsplan med tiltakene som skal settes i verk, og tiltakene skal evalueres.
  • Hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen kan saken meldes til fylkesmannen, tidligst én uke etter at saken er tatt opp med rektor.
  • Fylkesmannen avgjør om skolen har oppfylt aktivitetsplikten.
  • Fylkesmannen kan vedta hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får det trygt og godt på skolen.
  • Fylkesmannen kan knytte dagbøter til vedtakene sine for å sikre at skolen oppfyller vedtaket den har fått.