Gå til sidens hovedinnhold

8. mars, den internasjonale kvinnedagen og vold mot kvinner

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vold mot kvinner.

 • 35 prosent av alle kvinner i verden vil oppleve vold. I noen områder gjelder det imidlertid så mange som 7 av 10 kvinner.
 • Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt
 • Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år
 • 650 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 18 år
 • Minst 200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse
 • 72 prosent av alle som blir utsatt for menneskehandling, er jenter eller kvinner. 3/4 av disse blir seksuelt misbrukt.

Kilde: UN Women

FO (fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere) i Innlandet mener at vi må jobbe sammen, på alle nivå, for å skape et likestilt samfunn med fravær av diskriminering, tvang og vold. Offentlige tjenesteytere må bli bedre til å forhindre drap, og ha kvinners beskyttelse øverst på agendaen. Det gjelder politikere, politi, domstol, skole og helsevesen.

Vi alle må avdekke og jobbe mot kulturer, holdninger og strukturer som fører til kvinneundertrykking.

Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Menns vold mot kvinner er et globalt menneskerettighetsproblem, og et samfunnsansvar – ikke en privatsak. Kvinnebevegelsen jobbet hardt og målrettet mot fordommer og holdninger, og det har nyttet. Likevel er dette en jobb som må fortsette, fordi det dessverre fortsatt er langt igjen til målet om et likeverdig og likestilt samfunn.

Vold i nær relasjoner er grov og alvorlig kriminalitet, som påfører voldsutsatte kvinner store helseskader, og er i dag blitt et av verdens største folkehelseproblem. I år er dette enda mer relevant, da covid-19-pandemien har ført til at alle bruker mer tid hjemme, hvilket igjen har ført til at også statistikken for vold i hjemmet har økt (UN Women).

Denne kriminaliteten påfører samfunnet store økonomiske kostnader, rundt 6 milliarder kroner i året.

Plassering av skyld er et grunnleggende og prinsipielt tema. Ett av de viktige områdene i denne sammenheng er strafferettsprosessen - i de tilfellene sakene kommer så langt. Strafferettsprosessen gjør ofte kvinnen til en statist, deres behov blir ofte irrelevante for strafferettsaktørene. Det som egentlig foregår, er en kamp mellom aktoratet og forsvarer, og den voldsutsatte kvinnens behov og interesser blir ikke godt nok ivaretatt. Vi må frata voldsutsatte kvinner opplevelsen av skyld og skam, og ha fokus på hvordan en best mulig kan skape en god fremtid for dem som er utsatt.

FO Innlandets viktigste krav for avskaffelse av vold mot kvinner:

 • Det må gjennomføres en nasjonal primærforebyggende kampanje med fokus på holdninger, på lik linje med andre nasjonale opplysningskampanjer.
 • Det må utarbeides en lov om forebygging av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.
 • Krisesentrene må sikres en stabil og forutsigbar økonomi slik at de kan legge langsiktige planer for arbeidet sitt. Det er viktig at de små krisesentrene opprettholdes. Nærheten til et krisesentertilbud er med å øke volds- og trusselutsattes rettssikkerhet.
 • Kompetansen og kunnskapen om menns vold mot kvinner må styrkes i politi og hele rettsapparatet.
 • Saker om vold mot kvinner må skilles ut i statistikken. Av politiets registre bør det også fremgå om en person er ilagt besøksforbud og om det foreligger brudd på besøksforbudet. Seksuell relasjon bør inkluderes i politiets registre over partnerdrap.
 • Kommunene må utarbeide og implementere handlingsplaner mot menns vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.
 • Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner må ratifiseres.

May Lill Kristiansen
Kvinnepolitisk ansvarlig i Helse- og sosialpolitisk utvalg, FO Innlandet

Kommentarer til denne saken