Gå til sidens hovedinnhold

«Alle» vil ha Mjøssykehuset i Moelv, og flest for akuttsykehus i Elverum

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med høringsfrist 26.03.2021 har Helse Sør-Øst RHF invitert kommuner og andre interessenter å gi tilbakemeldinger om videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF. På hjemmesiden er det per 30.03.2021 registrert 103 høringsinnspill. Mange har lagt ned betydelig arbeid i sine svar. En rekke nye argumenter for ulike alternativ kommer fram, så det er et håp at høringssvarene blir lest.

Av dem som gir svar i tråd med vedtatt målbilde, mener alle at plassering av Mjøssykehuset må skje før plassering av de øvrige sykehusene og at dette må plasseres i Moelv. Ingen peker på Brumunddal som sin primære anbefaling.

I tillegg til høringssvaret fra Innlandet fylkeskommune og fra arbeidsutvalget for Fjellregionen, er det registrert 27 separate svar fra kommuner, 3 av disse fra kommuner i opptaksområdet for Tynset sykehus, 10 fra kommuner i opptaksområdet for sykehusdivisjon Elverum-Hamar, 7 fra kommuner i opptaksområdet for Lillehammer kommune og 7 fra kommuner i opptaksområdet for Gjøvik sykehus.

Innlandet Fylkesting, arbeidsutvalget for Fjellregionen og 9 kommuner ønsker hovedsykehus i Moelv. 3 av kommunene i Valdres ønsker kun ett hovedsykehus i Moelv og at øvrig spesialisthelsetjeneste dekkes gjennom ambulerende ordninger til LMS/DPS og styrking av prehospitale tjenester. Både Lillehammer, Elverum, Åmot, Engerdal og Åsnes sier i utgangspunktet nei til investeringer i et nytt hovedsykehus. Alternativt peker de på Moelv som plassering av Mjøssykehuset.

Kommunene Hamar, Stange og Løten ønsker primært at det bygges hovedsykehus langs aksen Hamar-Elverum. Lillehammer og Øyer kommuner ønsker ikke hovedsykehus, men at Lillehammer sykehus og ett annet av dagens sykehus, f.eks. Hamar, utvikles som likeverdige sykehus med både akutt- og elektive funksjoner.

11 kommuner, inklusive 3 som ønsker å bygge videre på dagens struktur, peker på Elverum, mens 8 av kommunene peker på Lillehammer som akuttsykehus.

9 av kommunene ønsker primært Gjøvik som det elektive sykehuset. Flertallet av disse støtter utvikling av et By-LMS med skademottak og prehospitale tjenester, inklusive base for luftambulanse i Elverum. Av de kommunene som primært ønsker å bygge videre på dagens struktur, peker de aller fleste på Gjøvik som det elektive sykehuset. Både Lillehammer, Elverum, Åmot, Engerdal og Åsnes sier i utgangspunktet nei til investeringer i et nytt hovedsykehus.

Av de øvrige høringssvarene kan vi registrere at Brukerutvalget, Pasientombudet, avdelingsledere ved prehospitale tjenester og ved føde/gyn. barn ønsker samling i hovedsykehus i Moelv. Brukerutvalget og prehospitale tjenester peker også på Elverum som akutt sykehus og Gjøvik, evt. Lillehammer som elektivt sykehus.

3 pasientorganisasjoner, Kreftforeningen, FFO og LNT, ønsker hovedsykehus i Moelv.

Når det gjelder høringsuttalelser fra næringslivet, ønsker Hamarregionen næringsforum et hovedsykehus nær Hamar. NCE Manufacturing framhever betydningen av det sterke innovative næringslivet i Gjøvik/Raufoss-miljøet og samarbeidet med NTNU/Gjøvik, vil ha for framtidas sykehus. Moelv idé og næringsforum ønsker hovedsykehus i Moelv. Fra Elverum er det levert et felles opprop med 100 underskrifter. De ønsker videreutvikling basert på dagens sykehusstruktur og peker på viktigheten av ansatte ved sykehusene som grunnlag også for handel og næringsutvikling.

Fra utdanning/forskningsmiljøene argumenteres det for nærhet til dagens utdannings- og forskningsmiljøer og på at samarbeidet sykehus, utdanning og forskning/utvikling må bli et enda sterkere satsingsområde. Fra NTNU og fra miljøer knyttet til bioteknologi, pekes det blant annet på behovet for ny fagkompetanse i framtidas sykehus.

6 av svarene er knyttet til forsvarsinteresser i Sør-Østerdal og ønsker en videreutvikling av et akuttsykehus i Elverum.

16 lokale lag av politiske partier har levert uttalelser som stort sett støtter opp om de innspillene kommunene har levert. By og bygdelista ønsker hovedsykehus så nær Hamar som mulig. Tre av lokalforeningene i Høyre ønsker Mjøssykehus i Moelv. Elverum Høyre og 10 andre lokale partiorganisasjoner oppfordrer til å bygge videre på dagens sykehusstruktur.

11 lokale fagforeninger, og 4 sykehusaksjoner som til sammen teller mange tusen støttemedlemmer, sier nei til hovedsykehus og ønsker at det bygges videre på dagens sykehusstruktur. I tillegg til driftsøkonomiske konsekvenser ved bygging av Mjøssykehuset, argumenteres det med de negative regionale, samfunnsøkonomiske og miljømessige konsekvensene en endring av dagens sykehusstruktur vil ha.

16 enkeltpersoner og grupper har gitt høringssvar. 7 ønsker et hovedsykehus i Moelv, 6 ønsker å videreutvikle dagen struktur, mens 2 ønsker hovedsykehus nær Hamar og en et hovedsykehus i Gjøvik. Her er det 7 som ønsker akuttsykehuset i Elverum og 3 ønsker Lillehammer. Flertallet støtter elektivt sykehus i Gjøvik.

Konklusjon

Hovedsykehus:

Av samtlige registrerte høringssvar er det 37 som ønsker et hovedsykehus i Moelv, 32 ønsker ikke hovedsykehus, men en videreutvikling av dagens struktur. 6 ønsker hovedsykehus nær Hamar, mens 2 ønsker hovedsykehuset lagt til Gjøvik.

Akuttsykehus:

28 peker primært på Elverum som akuttsykehus. 21 peker på Lillehammer, mens 3 peker på Gjøvik som akuttsykehus. Dette i tillegg til de 32 som ønsker å bygge videre på dagens struktur.

Elektivt sykehus:

24 støtter primært Gjøvik som elektivt sykehus. Dette i tillegg til de 32 som ønsker å bygge videre på dagens struktur.

Roy Heine Olsen
Rådgiver Samfunns-utviklingsstaben i Elverum kommune

Kommentarer til denne saken