Selv om rundt 80 prosent av togtrafikken drives elektrisk, er det fortsatt store deler av jernbanenettet som ikke er elektrifisert. Dette gjelder i hovedsak Nordlandsbanen, Rørosbanen, Solørbanen og Raumabanen.

Nå går Jernbanedirektoratet inn for å elektrifisere flere strekninger.

Det kommer fram i en ny utredning om reduserte utslipp av klimagasser på jernbanen. Konklusjonen er at Nordlandsbanen er den første av de såkalte «dieselstrekningene» som bør bli utslippsfri.

Utredningen er gjennomført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og er en del av kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med ny nasjonal transportplan.

Milliardkostnad

Jernbanedirektoratet har kommet fram til at det for Røros- og Solørbanen anbefales elektrifisering etter samme mønster som på øvrige elektrifiserte strekninger i Norge.

Elektrifisering kommer marginalt bedre ut enn konseptet med , men er også å foretrekke av hensyn til tilsvarende driftsform på tilstøtende banestrekninger som Kongsvinger- og Dovrebanen, skriver Jernbanedirektoratet.

Elektrifisering av Røros- og Solørbanen anbefales som tiltak nummer to, etter Nordlandsbanen.

Tiltaket er beregnet ca. 8,6 milliarder kroner for begge banene.

Det er ikke foreløpig noen tidsplan for når en elektrifisering vil bli satt i gang.

Del av nasjonal transportplan

Beregningene viser at sammenliknet med andre deler av transportsektoren så er kostnadene for batteridrift/delelektrifisering av Nordlandsbanen blant de rimeligste tiltakene i «», mens elektrifisering av Røros- og Solørbanen er en god del mer kostbart, og bør derfor komme etter Nordlandsbanen.

Rapporten er nå overlevert Samferdselsdepartementet og vil inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget for kommende Nasjonal transportplan.