I mange av landets aviser har det sirkulert et innlegg fra KS sine regiondirektører, der organisasjonen peker på aktuelle utfordringer for kommunesektoren de neste årene. KS sitt debatthefte for 2022 peker på samfunnsendringer, med sterk oppfordring til kommunene om å prioritere arbeidet med helse, omsorg og eldre. Dette er viktig arbeid, men i det samme debattheftet og i avisinnleggene demonstrerer KS svært lave ambisjoner for oppvekst–og utdanningssektoren. At KS ikke vil prioritere barnehage og skole er kanskje ikke så overraskende, men det bør bekymre alle som er opptatt av solide kommuner med et godt velferdstilbud.

Jfr. KS egne beregninger, vil behovet for ansatte i skolen reduseres med 6.000 i løpet av det neste tiåret. Organisasjonen unnlater å nevne at det allerede i dag gjennomføres over 16.000 årsverk i grunnskole og videregående opplæring av personell uten lærerutdanning. Legger vi til at mange lærere med lærerutdanning må undervise i fag de ikke har kompetanse til å undervise i, er det klart at vår arbeidsgivermotpart trenger et betraktelig mer nyansert syn på situasjonen enn hva man nå demonstrerer. Tallene i debattheftet viser at mellom 60–70 prosent av norske kommuner mener det er utfordrende å rekruttere nok kvalifiserte lærere. Om KS ikke ser at dette er bekymringsverdig er ikke bare skolen, men hele velferdsstaten på gyngende grunn.

At kommunene står overfor store utfordringer i årene som kommer er det ingen som bestrider. Overgangen til det grønne skiftet vil kreve mye av både personell, omstilling og evne til å tenke annerledes. Her vil utdanningssektoren på alle nivå spille en sentral rolle i mye større grad enn hva man gjør i dag. Derfor trenger man å styrke alle deler av offentlig sektor, oppvekst–og utdanningssektoren ikke minst. Da hjelper det imidlertid ikke å ha et KS som bevisst underkommuniserer og underrapporterer de utfordringene som finnes i utdanningssektoren.

I alle Innlandets kommuner sluttføres nå en budsjettprosess som har vart siden januar, og politikere bes finne penger til det meste. Det er ikke mange kommuner i Innlandet som på et eller annet vis ikke ser etter kuttmuligheter i barnehage og skole. I brev til alle fylkespartier har vi beskrevet dette som å gamble med barn uten å tenke på konsekvensene. Arbeidshverdagen til våre medlemmer er under svært sterkt press, og kutt i bemanningen vil bidra til allerede vanskelige arbeidsvilkår. Rektorer og styrere jobber hundrevis av overtidstimer uten kompensasjon. Lærere i barnehage og skole som er «på» til i alle døgnets timer og opplever en fullstendig uforsvarlig bemanning. Ekstra tydelig blir det når smittetrykket øker, og over hele landet rapporteres det om skyhøyt sykefravær. Dette går på helsa løs, både for ansatte og barn.

Kvalifiserte lærere i barnehage og skole er selve bærebjelken i velferden vår. Kompetansen en utdannet lærer med 3–7 års høyere utdanning kan tilby er noe helt annet enn som ukvalifisert. En lærer har i tillegg til svært bred faglighet også kompetanse innen pedagogikk, didaktikk og relasjonsbygging. Dette gir læreren et grunnlag for å jobbe med utdanning av barn og unge, noe en ufaglært ikke har.

Etter vårt syn avslører KS en manglende respekt for lærere, læreryrket og den profesjonskompetansen lærere har. Men det verste er kanskje at dette viser en manglende respekt for elevenes rett til god utdanning, og en sviktende forståelse av hva slags utdanningsinstitusjoner et samfunn i endring har behov for.

Thore Johan Nærbøe
Fylkesleder Utdanningsforbundet Innlandet