Nå må Norge vise klimaansvar
Klimaforhandlingene i København i desember var forventet å bli et avgjørende vendepunkt for verdens klimapolitikk. Det er mange år siden så mange statsledere har stilt opp på et og samme tidspunkt. Forhandlingene måtte rett og slett lykkes.
Men slik gikk det ikke. I stedet endte møtet opp med å bli en gigantisk fiasko. Topplederne fra de rike landene inntok København uten store utslippsmål i bagasjen. Med få unntak var det mest interessant å verne om sine egne lands interesser. Når rike land har lite å tilby, er det naturlig at de fattige landene som rammes hardest av klimaendringer reagerer. Sånt blir det ikke avtale av.
Til slutt fikk Obama det som han ville. Ingen forpliktelser foreløpig. Nytt mål for en klimaavtale er satt til desember i år. Kostbar tid har gått tapt. I følge FNs Klimapanel må verdens utslipp ha nådd toppen i 2015. Det er enormt kort tid for å snu en svært negativ trend.
Det mest konkrete som kom ut av klimaforhandlingene var at alle rike land skal annonsere sine utslippsmål i løpet av januar måned. Det er ingen forpliktelse, og alle land kan komme med akkurat det målet de føler for. En slik uforpliktende samling av mål vil aldri kunne redde klimaet. Likevel er det foreløpig det eneste vi har når Kyoto-avtalen løper ut i 2012. Derfor er det viktig at noen land tar et ekstra ansvar. Norge er et av de landene som både kan og bør gjøre det. Stoltenberg har selv sagt at Norge ønsker å redusere sine utslipp med 40 prosent innen 2020 hvis det kan bidra til en bedre klimaavtale. Nå har du muligheten Statsminister!
Norge har gjennom en årrekke tjent penger på fossil olje. Vi er blant landene som ikke bare har et spesielt klimaansvar, men også råd til å ta nettopp det ansvaret. Det haster å redusere verdens utslipp. Vær så snill Jens Stoltenberg, øk Norges målsetting til 40 prosents reduksjon av utslippene.

Reidar Strisland,
fagmedarbeider
Natur og Ungdom

Hera Vekst og vond lukt i Elverum
Jeg synes det er fryktelig leit at befolkningen i Elverum blir utsatt for vond lukt fra Hera Vekst i et slikt omfang som vi er vitne til - over lang tid. Vi bor ca. 8 km fra Elverum sentrum og har en rekke ganger sendt mail til Elverum kommune om den forurensning av lufta som vi registrerer. Vi har barn som bor på Jømna, ca. 15 km syd for Elverum sentrum. Når vindretningen står den veien, er det også plagsom lukt der og barnebarna sier det lukter vondt. Det er åpenbart at det er en kraftig forurensning som gir vond lukt over såpass store avstander.
Vi har begynt å tenke på om det er noen som tar ansvar for dette ved å tenke igjennom den skade dette gjør i Elverum. Vi har venner i sentrum som velger å stenge ventilasjon på soverommet og som gir uttrykk for at dette er håpløst. Og at det ikke blir bedre.
Hvem tar ansvar for innbyggerne i Elverum - at de skal ha ordentlig luft å puste i? Dette er en alvorlig forurensning som ikke kan fortsette. Jeg er kjent med at dette vurderes av SFT. Hva mener fylkesmannen i Hedmark om forurensningen i Elverum? Er dette akseptabelt?
Dette er såpass alvorlig for Elverum og oss som bor her, at det må tas noen viktige beslutninger som stopper dette. Det virker helt feil å legge et slikt anlegg med så stor produksjon av noe som lukter - såpass nær sentrale deler av Elverum og boligområdene her. Om dette får fortsette vil det ødelegge Elverum. Det bør politikere og andre ansvarlige myndigheter se. Vi går ut fra at fylkesmannen i Hedmark tar ansvar for Elverum og oss som bor her og sørger for at det blir normale luftforhold - slik vi hadde tidligere.
Med hilsen, Reidun og Ingvald Opseth

Feilslått politikk
Konstaterer at Trysil kommune er i alvorlig pengenød og skal gjennomføre sparetiltak. Her gripes det til de "klassiske" løsninger: Nedlegging av skoler og innsparing på kultursektoren. Små barn skal fraktes over lange strekninger, noe som er forkastelig sett fra både et menneskelig og pedagogisk synspunkt. I neste omgang er det snakk om å redusere antall ansatte ved et meget bra og velfungerende bibliotek. Et bibliotek som er det beste av kultur som Trysil kan by på. Det er nesten så en kan begynne å lure på om ikke innsparingene burde startet med ordfører og rådmann i halv stilling og nyvalg på kommunestyre.

Johan Kaare Herje

Olav Thon og Elverum sentrum

Det er fra før smekkfullt stort sett hver dag på plassen ved Martnsenteret, både på nordsia og vestsida av bygget. Under mart`n og Elverumsdagene og hver dag ved skoleslutt, er det kaos. Her er det likevel plass både til kortidsparkering og lengre tids parkering for de som reiser med bussen, f. eks. til Oslo.
Det nye bygget med COOP OBS skal bygges der busstasjonen står nå. Denne skal rives.
Hvor skal man gjøre av de som kommer med bil for å handle når plassen blir mer enn halvert? Bussparkeringen blir da enda trangere enn i dag. En vanlig busstopp ville passe mye bedre her.
Utbyggingen er enda et argument som taler for at skysstasjonen blir lagt til Vestad og stasjonsområdet, som er stort og oversiktlig.
I tillegg må man regne med at matbutikker vil stenge, for Elverum har nok matbutikker allerede. Og det lille som er av småbutikker i sentrum, vil bli enda færre.
Spiren til en grønn gågate vil forsvinne og vi står igjen med enda flere biler, kaos, eksos og steinørken. Som innbygger har jeg ikke bruk for dette, men vi blir jo ikke hverken spurt eller hørt.
For øvrig er det Olav Thon som eier mesteparten av dette huset, og han har vel nok fra før? (Se på hva hans etablering i Charlottenberg gjorde med den lille trivelige handlegaten der).
Det å koble busstasjon med utbygging her er en kortslutning. Olav Thon skal altså bestemme hvordan vi som borher, ønsker at trafikkknutepunktet skal ligge. Og at kommunestyrepolitikere slik lar seg kjøpe av en utbygger, er politisk korrupt. Næringslivet og mangemilliardærer skal altså overstyre våre valgte politikere, inkludert Terje Røe. Hvilke gjenytelser får du for det da ordfører?
I tillegg har det ikke-folkevalgte Team Elverum overkjørt det folkevalgte kommunestyret. Husk det folkens!
Brit Lien

Skysstasjonen i Elverum
Det har den siste tiden vært skrevet mange avisinnlegg med reaksjoner mot skysstasjonen i Elverum, der spørsmålet har gått på plassering på Torvet eller på Vestad ved Jernbanestasjonen. Ut fra trafikkalt knutepunkt- og kommunikasjons-hensyn, er det en selvfølge at Skysstasjonen skal ligge på Vestad.
Det så en stund ut til at det også ville bli en realitet, inntil ordfører Røe snudde om og kom med et Ole Brumm-forslag som synes å ha fått gjennomslag. Det går ut på Skysstasjon på Vestad og Bussterminal på Torvet, der det skal være behov for ikke færre enn 18 opp-stillingsplasser for busser. En kan spørre seg om hva det vil bety av forurensning, særlig på vinterstid når bussene lar motorene være i gang på de kaldeste periodene. Jo, takk skal du ha! Byggherrene for utbyggingen har satt som betingelse at det ikke blir noen utbygging dersom det ikke blir skysstasjon på Torvet(!?), og det er derfor dette siste forslaget kom på bordet.
Det er altså slik blitt at det er kapitalmakta som bestemmer hvordan Torvet og området rundt skal se ut. Det ligger til en politiker å kunne prioritere, skjære igjennom og stå på sitt i
slike saker, og ikke gi etter for særinteressene.
Hvis det er behov for å bygge ut Mart'nssenteret, så bør det kunne skje uten at det blir satt slike betingelser. Kundegrunnlaget framover vil fortelle om det virkelig har vært et behov.
Jeg har mine tvil.
Når dette innlegget kommer på trykk, har det vært kommunestyremøte(onsdag 27.1.) og da vil det endelige resultatet være kjent. Jeg gjør meg ingen forhåpninger om at politikerne
vil endre på dette. Vi får si som Ole Brumm da: «ja takk, begge deler».
Bjørn Furuheim
leiersing

Valfridom gjennom omsorgslønn
Samfunnet må støtte opp om dei som vil ta vare på sine næraste. Difor vil vi no gå gjennom ordninga med omsorgslønn.
Helsetilsynet har gått igjennom korleis ordninga vert praktisert og meiner det er for store variasjonar i korleis kommunane praktiserar omsorgslønn. Tilsynet er uroa over rettstryggleiken, både for dei som skal ha løn, og for dei som skal ha omsorg.
Eg er oppteken av at dei som ønskjer omsorgslønn skal ha ei ordning som er føreseieleg, uansett kvar dei bur. Det er viktig at vi gjev den einskilde valfridom, og legg til rette for at ein skal kunne få stønad til å ta vare på sine næraste.
Slik stønad vil gjere det mogeleg for fleire omsorgstrengjande å få mykje av den hjelpa dei treng av sine næraste i vande omgjevnader. Dette gjeld omsorg for pårørande i alle livsfasar.
Å leggje til rette for at fleire eldre får bu heime er også god bruk av ressursar. Kommunane får ansvar for langt fleire eldre dei næraste åra. Men aller viktigast: Familien får sjølv velje.
Regjeringa er oppteken av å gje betre rammevilkår for dei som ynskjer å utføre pleie- og omsorgsoppgåver for sine næraste. Difor foreslo vi i desember i fjor fleire tiltak som gjev betre mogelegheiter til å kombinere arbeid med pleie- og omsorgsoppgåver. Til dømes ny rett til ti dagars permisjon utan løn kvart år for å gje nødvendig omsorg til foreldre og ektefelle /samboar, og utvida rett til permisjon og pleiepengar ved pleie av nære pårørande i sluttfasen av livet.
Som vi varsla i Soria Moria 2, vil regjering no sjå nærare på korleis kommunane handterar ordninga med omsorgløn. Målet er å gje både omsorgstrengande og pårørande eit berte liv - og reell valfridom.

Liv Signe Navarsete, leiar Senterpartiet