Blæstad

Høgskolen i Hedmark avdeling Blæstad henger i en tynn tråd. Min oppfordring er: Sats på Blæstad som et kompetansesenter for landbruket på Østlandet. Beliggenheten er ideell. Lokalene har høy standard. Legg Hedmark Forsøksring med sine dyktige ansatte og 700 medlemmer på Hedemarken og i Østerdalen dit. Praktisk rådgivning for bonden i økologisk og konvensjonelt landbruk sammen med framtidsrettet undervisning av studenter og praktikere vil gjensidig inspirere og skjerpe hverandre. Ta vare på det beste i et fallende marked.

B. Råsum, rotvekstrådet

En takk til L. Toverud

Jeg har med stor interesse lest de fleste av Lars Toverud`s innlegg Østlendingen og jeg er så hjertens enig i det han skriver. Fortsett med å legge fram dine synspunkter og erfaringer, jeg tror nemlig at du snart klarer å få fram sannheten om disse bisarre prosjektene som tukler med naturen, for det er jo det forskerne gjør. Ikke annet en jeg vet så er det vel noe som heter faunakriminalitet, men den paragrafen er vel død i sånne tilfeller.
Er det også en tilfeldighet at jeg en høstmorgen i 1984 så ulvespor utenfor koieveggen et sted i Østre Hedmark, sporene ble behørig registrert og det ble også tatt avstøpninger av sporene. Det er senere bekreftet at det var spor av en ulv.Var det også en tilfeldighet at en av våre forskere bodde i distriktet i denne perioden, forskeren jobbet nært sammen med svenskene og var mye i Sverige på denne tiden.
Jeg bare spør? Har Toverud noen synspunkter på dette?
Hilsen en fra Østre Hedmark

Gi oss flere tilbud

Mange voksne klager over at ungdom henger ved kjøpesentrene. Men er det så rart? Det er jo ikke så mange tilbud. Det er jo ikke ås mange steder å være. Kan vi ikke få litt flere tilbud? Og dere, voksne, kan vel bare ignorere de som henger ved kjøpesentrene?
Ungdom

Irriterende røyk

Noe som gjør meg irritert er at det er så mange unge som røyker, og det blir bare flere og flere. Hvert friminutt går det mange (både gutter og jenter) ned på røykehjørnet og blåser. Noen ganger når det er kaldt, er det faktisk folk som røyker ut av vinduene. Hallo! De fleste (alle?) vet jo at tobakk er skadelig. Læreren gidder ikke gjør noe for å stoppe det, men det hadde ikke hjulpet uansett. Men hvis vi hadde hatt mer å finne på i skolegården, hadde det kanskje ikke vært så mange som gjorde det, eller ville begynne. De fleste er jo kjederøykere. Gi oss en mer spennende skolegård og slutt å røyk!

Jente 13 år,
Elverum ungdomsskole

EØS-avtalen må sies opp!

Samme hvilke partier, som bekler vår regjering, så bryter de alle som en: Norges nei til EU.EØS-avtalen er et overgrep overfor det norske folk. Begge de avholdte folkeavstemninger har vist et flertall i det norske folk om ikke å bli bundet til EU-systemet. Og vi har gang på gang sett at våre stortingsfolk og regjeringsmedlemmer har vedtatt en rekke lover og vedtak fra EU. Blant annet så har den norske regjering godtatt EU-avtalen, som fører med seg at kommuner og fylkeskommuner må avvikle velferdstilbud, som vi hadde råd til for 20-30 år siden. Innstramningene som presses frem, rammer i stor utstrekning eldre og uføre. EUs kjøreregler fører til stadig større forskjell i levekår, det er erfaringene i samtlige land innenfor EØS-regimet.
EØS-avtalen undergraver folkestyret, og hindrer i økende grad nasjonale og lokale myndigheter i å bruke egen dømmekraft med hensyn til hva som tjener folk og samfunn, innenfor de områder de er valgt til å styre. Hensyn til sosial trygghet, ressursansvar, miljøbevissthet og ønsket om rimelig like vilkår i ulike deler av landet, må stadig vike for EU-kapitalkreftenes frihet. Dette er en av de fire frihetene, som ja-tilhengerne ivret for å få innført før folkeavstemningen.
Skal vi snart få se at ja-folkene tar til fornuft og går over til å si nei til EU, det er jo Norges fremtid som nasjon det gjelder. Norge må være et selvstendig land.
Magnus Sagbakken

Studentrabatt på kollektivtransport

Nå må snart de ansvarlige se å våkne. Synes virkelig de som sitter med styre og stell at det å fjerne helt eller delvis studentrabatten på kollektivtransport er den riktige enden å begynne i. Nei, fjern heller honnørrabatten og alle frysegoder til de velstående pensjonister, en ordning som de kanskje aldri kommer til å bruke. Ta for eksempel en student`s årsbudsjett som er på drøye seksti tusen pr. år (faktisk mindre enn en minstepensjonist)
Det skal dekke mat, husleie, strøm, telefon, hjemreiser, skolebøker, (som fort kan beløpe seg til ti tusen kroner) ekskursjoner i forbindelse med skolen etc. En stor del av disse pengene er lån som skal betales tilbake. Jo da, jeg har ikke glemt at pensjonistene også har utgifter, men stort sett alle pensjonister har oppsparte midler som de kan ta av, og de har også gjeldfri enebolig, med kanskje noen hundre tusen på bok, men allikevel så har de rabatt på nesten alt mulig.
Jeg misunner ikke pensjonistene som har oppsparte midler og gjeldfri enebolig, det har de ærlig fortjent, men da synes jeg at de må slutte å syte og klage. Det er jo de som har mest som også syter mest.
Jeg vil herved oppfordre de ansvarlige myndigheter til å se på alle disse godene som en pensjonist med «peeng på bok» har, og behovsprøve disse godene, og heller støtte den oppvoksende generasjon, sånn som studenter, barnefamilier i etableringsfasen etc.
Hilsen en trygdet som har en ubenyttet
honnørbillett

HernesHallen

Hei Thomas. Det er hyggelig at du er opptatt av å få bygd HernesHallen. Vi får ganske mange spørsmål om dette og jobber iherdig for at HernesHallen skal stå klar så snart som mulig. Byggingen startet før jul og alt er i rute - og vel så det. Auden Senderud gravemaskindrift AS og Flisa Bygg AS arbeider svært effektivt sammen og har allerede klargjort for at monteringen av selve hallen kan starte.
Stålmonteringen tar til i løpet av få dager, ca 14 dager før opprinnelig planlagt. Da vil vi virkelig begynne å se at HernesHallen kommer på plass. Det vil allikevel ta noe tid før dere kan ta hallen i bruk til gym og håndball.
Det er mye som skal gjøres og som skal på plass, men fra høsten av vil du og laget ditt ha en ny flott idrettshall til disposisjon, og Hernes barneskole vil endelig få et kjempeanlegg til gymnastikkundervisningen? 3 år etter at de mistet sin tidligere gymsal. Vi har nå gjort tilgjengelig noen sider på Internett slik at alle interesserte kan følge med i byggeprosessen. Vi anbefaler et besøk på våre Internettsider: www.herneshallen.no hvor du blant annet kan finne bilder fra byggeplassen.
HernesHallen AS
v/Arild Tronslien

Dop i Elverum

Det er altfor mye dop i Elverum. Mange røyker hasj, og jeg kjenner gutter som er blitt spurt om de ville kjøpe piller, midt på gata. Dette er alvorlig. Det burde settes flere politifolk ut i gatene om kvelden.

Gutt 13 år

Busskort

Jeg som elev, kjører mye buss til og fra skolen, dette blir da veldig dyrt når det koster 12 kroner hver vei. Dette blir kostende 120 kroner i uka. Jeg leste i en brosjyre at det ville bli billigere å kjøpe busskort. Da jeg kjøpte busskortet viste det seg at brosjyren var misvisende og at bare voksne fikk billigere buss. Dette synes jeg er dårlig, busstasjonen kunne ha laget en ordning som gjorde det billigere for studenter å kjøre buss.

En ungdomsskoleelev som kjører buss

Veterinærvakt

Inga klinisk veterinærvakt i Noreg etter 31. januar 2002. Lov om veterinærar og anna dyrehelspersonell fastslår at det skal etablerast klinisk veterinærvakt i alle delar av landet. I samband med handsaminga av lova i Stortinget forsikra tidlegare landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen at det skulle førast ekte forhandlingar om organisering og godtgjering for deltaking i dei kliniske veterinærvaktene.
Liknande formuleringar vart sidan nytta av politikarar frå dei andre partia. Det var også sagt at godtgjeringa for dette skulle vere som for tilsvarande grupper. I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet signaliserte også den nye Bondvikregjeringa at det skulle vere forhandlingar om desse spørsmåla. Den norske veterinærforening (DNV) har nå i lengre tid delteke i forhandlingar med staten ved Landbruksdeparte-mentet/Statens dyrehelsetilsyn. Desse forhandlingane har aldri vore gjennomført etter intensjonane Stortinget sette.
Det er vanskeleg å forhandle når ei absolutt økonomisk ramme blir presentert som eit diktat ved starten av forhandlingane. Staten sin forhandlingsdelegasjon har ôg hatt store problem med å vere med og definere omgrepet «tilsvarande grupper». Dette på trass av at det nå er oppretta ei offentleg veterinærvakt som skal syte for staten sitt behov for å ivareta offentlege oppgaver utanom vanleg arbeidstid. DNV meiner dette er eit døme på ei «tilsvarande gruppe». Den kliniske veterinærvakta, som vil ha eit høgare beredskapsnivå enn den offentlege, ville etter staten sitt siste tilbod vorte honorert med om lag halvparten av det den offentlege vakta får. På trass av dette har DNV vist stor forhandlingsvilje og delteke i forhandlingane, sjølv om avstanden mellom partane har vore stor. DNV har vore ansvarlege og prøvd alle mulegheiter for å hindre at den kliniske veterinærvakta opphøyrer.
Det er staten ved landbruksdepartementet som er ansvarlege for at den kliniske veterinærvakta opphøyrer frå 1.februar. Det er staten som ikkje vil oppfylle føresetnadene Stortinget sette ved innføringa av lov om veterinærar og anna dyrehelspersonell. Derfor er det ôg staten som er ansvarlege for at det ikkje vil vere veterinærar på vakt for å ta seg av sjuke dyr utanom vanleg arbeidstid etter 1.februar.
Anders Avdem, leiar Hedmark og Oppland veterinærforeining

Hytter på Bunesodden i Trysil/naturinteresser

Området som nå er regulert til hyttefelt inkluderer bevaringsverdig våtmark, kalveområde for rådyr, bever og gaupe er flittige gjester. Området er fullt av totalfredede fugler, inklusive fiskeørn, svaner, og storlom. Kommunen selv sier i samme dokument plan at her er det beiteområde for elg. (De fleste av oss tror kanskje at hele kommunen er beiteområde for elg, men her har kommunen spesielt markert område slik).
. En ny forskningsrapport fra NTNU beskriver våtmarker som den innenfor eller i nærheten området som «sterkt truet». Hvordan kan politikere med respekt for seg selv vedta en regulering om hyttefelt innenfor det fredede Trysilelv-vassdraget og 100 meters grense uten å undersøke virkningene for den naturen fredningen er satt til å beskytte? Jeg trodde kommunens folkevalgte alle var ivrige naturvenner. Jeg oppfordrer dere til å bevise det i denne saken! En som lurer på hvem han skal stemme på i neste lokalvalg

Ole-Petter Myhre

Utakk verdens lønn

Forleden kom jeg ut av Kremmertorget sammen med en kamerat og hadde en engasjert samtale mens jeg ventet på at bussen hjem skulle komme. Plutselig kom det en (tilsynelatende) hyggelig eldre dame bort til oss og spurte om vi kunne passe på sparken hennes mens hun var inne på butikken og handlet brød. Vi så ingen grunn til å si nei; damen forsikret oss om at hun bare skulle innom en kort stund. Idet man fra inngangen til kjøpesentret kan se rett bort til bakeriet på Meny, observerte vi damen der hun sto i kø og så til slutt da hun betalte. Vi ventet da at hun skulle komme ut til oss hvert sekund som helst, men ikke før hadde vi nevnt dette til hverandre så forsvant hun innover i kjøpesentret.
Jaja tenkte vi, hun skal vel bare ha noen småting. Men nei da. 35 minutter senere hadde hun fremdeles ikke kommet tilbake. I og med at temperaturen var under minus 10 grader, holdt vi begge på å få kuldeskader der vi sto i snødrevet. I tillegg kjørte også bussen min forbi oss mens vi sto der, noe som innebar en forsinkelse på to timer før jeg kom meg hjem. Til slutt ble det til at vi gikk, selv om vi aller helst ville bli stående: ikke bare for å vise hva for slags pliktoppfyllende ungdommer vi er, men også for å gi damen en lekse i hva det vil si å vise folkeskikk og å være høflige mot andre.
Utakk er verdens lønn! En slik oppførsel viser bare at enkelte voksne personer ikke vet å oppføre seg overfor ungdommen, og tror at de kan behandle oss som om vi bare er ubetydelige slaver! Allikevel klager de over «ungdommen nu til dags» og lengter tilbake til «gamle dager da alt var så meget bedre». Men det skal jeg ha sagt: neste gang jeg får en slik forespørsel så kan den gamle damen forankre sparken i de «gode gamle tider», hvis hun er så redd for kriminelle innvandrere at hun ikke tør å sette den igjen i «fem minutter» utenfor et kjøpesenter!
Amund Farberg

Skolebarn i veien i Hernes

Mandag morgen (28 jan.) så gikk jeg til skolen sammen med mine barn, og det var ikke bare lett, da snøen på gang- og sykkelstien ikke var frest bort. Det er veldig tungt å gå oppover i all den snøen, barn med spark, og jeg med barnevogn, så jeg fikk forståelse for barna som valgte å utsette seg for fare ved å gå på vegen, da den var brøytet.Jeg valget til slutt også dette, og håpet på det beste, og det gikk heldigvis bra.
Da jeg kom på skolen fikk jeg høre at det var kommet klager, fra bilister, på barn som brukte veien. Jeg vil si at det jeg har sett av Hernes barn så er de flinke til å bruke gang- og sykkelstien, men det har også skjedd før at den ikke har vært brøytet på morgenen og heller ikke når de skal hjem. Det er ikke sikkert at de som har klaget har sett hvordan gang- og sykkelstien har sett ut, jeg tror de da har mer forståelse for barna, og de voksne som valgte veien.
Jeg har vært i kontakt med kommunen som har ansvaret for å frese opp gang- og sykkelstien og det skal gjøres på morgenen, så da regner jeg med at dette for ettertiden er i orden, og med det så vil nok barna holde seg der og ikke i veien.
Men om bilistene (også bussene) kjørte Hernesveien i den hastighet som er tillatt, og tok vær og føreforholdene på alvor så kunne det også bli tryggere å ferdes langs denne veien. Det er ikke så mange som følger fartsgrensen der, den er på 60 km. Og det er også mange som ikke stopper for barn og voksne ved fotgjenger overgangene. Det er ikke gøy å sende barna alene ut i trafikken når man ser hvordan det kjøres.
Nå det er ikke alle foreldre som har muligheten til å følge eller hente barna til fots slik at de kan få se hvordan det er der ute. Men har man mulighet så er det verdt å se hvordan, trafikkforholdene er for våre barn. Og kanskje man selv kjører mer forsiktig der senere.Så ha fortsatt en god vinter!
Vennlig hilsen fra
Annette Lien

Dårlige lærere

Jeg leste innlegget om dårlige lærere forleden og kan bekrefte at slik er det i skolen i dag, også i barneskolen. Barna våre er ikke trygge fordi ingen tar seg av dem. Håper at du kan ha mulighet til å hjelpe denne gutten om det trengs. Jeg ble glad når jeg ser at dere unge i hvert fall bryr dere og vet forskjell på rett og galt.
Barna våre blir i den offentlige skolen "oppdratt" etter likhetsprinsippet der alle skal være like etter lærernes mønster og mening, ellers klarer de ikke å takle det. Det er vår plikt å bry oss ellers ute i samfunnet, men det virker som om dette ikke gjelder på skolen. Takk for at du bryr deg og fortsett med det.
Det er på tide at elevene og foreldrene snart får bestemmelsesrett over hvordan skolehverdagen skal være. Ser heller ikke noe rart i at noen elever blir så fortvilet at de angriper læreren fysisk. Da blir det ramaskrik uten like, men om det er en elev som blir angrepet, er det nok deres egen skyld og må lære seg å tåle det. Lærerne har valgt ett yrke helt frivillig. Barna våre har plikt til å være der. Uten beskyttelse.
Hilsen en mamma

Er venstrekreftene antiisraelske?

Venstrekreftene er på offensiven mot Israel og USA med propaganda grunnlagt på politisk venstreideologi og usannheter som ikke stemmer med historiske fakta. Israel blir nemlig sammenlignet med nazi-Tyskland. men det forties at Arafats forløper og nevø Nuftien av Jerusalem Haj Amin el Husseini spurte Hitler om hjelp til å bli kvitt jødene på Palestinsk jord. Og Arafat har fulgt etter i Nuftiens fotspor og forsøker å kvitte seg med jødene i Hitlers ånd. Arafat opptrer med to ansikter, det ene mot Vesten som er forsonlig og fredsvennlig, og det andre mot araberne som oppfordrer til hat og terrorisme og krig mot jødene og Israel.
Arafat er så autoritær og diktatorisk at NRK-journalistene ikke får operere i hans selvstyreområder hvis de skriver noe kritisk om ham og palestinerne. Derfor blir også norske reportasjer sterkt farget av Arafats og palestinernes syn og uttalelser. Hans styrer også ellers sitt selvstyreområde diktatorisk, det ligger jo i hans islamske religion som er diktatorisk. Venstrekreftene har jo fra før støttet diktaturer så det ligger dem vel i blodet. Men det er iallfall et paradoks at venstrekreftene ikke støtter Israel som er det mest sosialistiske land med de kollektivdrevne kibbuzer og de sterke og aktive fagforbund. Og som samtidig er et gjennomført demokrati. De har 10 arabere i sin nasjonalforsamling som fritt kan kritisere sin egen regjering. Dette ville vært helt utenkelig i Arafats PA, hvor jøder er hatet og utrensket som vantroe. Og Israel er et så lite land at det nesten ikke syns på kartet i et stort hav av arabiske diktaturland. Israel er det eneste demokrati. Hvorfor tåler ikke araberne dette lille landet mellom seg? Og hvorfor støtter ikke venstrekreftene Israel som er det mest sosialistiske land som ikke er et diktatur? Skyldes det uvitenhet?
Sverre Klausen

Forbudt med sigd?

Et nytt EØS-direktiv sier at unge under 18 år ikke får bruke ljå, øks, ryddeøks - og motorsag. Det siste kan en forstå, fordi barn ikke bør håndtere en så farlig innretning.Men det er avsindig når EU bestemmer at ljå og øks ikke skal brukes av norsk ungdom i arbeid på gård, i parker og hager. Hva slags bykløner er det våre lovgivere akter å fostre opp?Vi kommunister spør oss om forbudet også omfatter sigd, som siden 1918 inngår i vårt aktede emblem hammer og sigd - enhet mellom arbeidere og bønder.

Torstein Engelskjøn

Kardemomme by

Utenriksminister Petersen om USAs Taliban-fanger som politimester Bastian: «Først skrive opp og så tenke nøye over saken -».

Signe Ødegaard

Livet er ikke feilfritt

Foreldrene skal bestemme absolutt alt. Det er de som bestemmer over deg til du blir 18 år og myndig. Det er det som er så vanskelig for ungdom mellom 13-16 år, foreldrene vil at du skal ha det bra, men de må akseptere at du har et liv du gjerne vil leve.
Det er sikkert mange som synes at de voksne er urettferdige mange ganger. Det synes i alle fall jeg. Hvis ungdommene gjør en feil, blir de ofte straffet for det de gjør, men livet er ikke feilfritt, vi kan ikke leve et liv uten feil, da lærer vi aldri. Jeg synes at foreldrene skal tenke på den gangen de var unge, kanskje de skjønner hvordan ungdommen har det i dag. Stå på, ungdom. Husk å si hva dere mener om saker og ting.
Jente, 13 år

Lærdom, politikk og praksis i det offentlige

Hvorfor fikk de fleste avgifts- og skattebetalerne store forventninger etter stortingsvalget høsten 2001? Jo, en statsansatt høyskoleprofessor, nå også med politiske ambisjoner, hadde i mange år fortalt oss hvilke store besparelser man kunne oppnå ved å effektivisere offentlig sektor. Årlig i hundremilliarderklassen.
Så ble sluttresultatet at ikke bare professorens parti, men også han selv kom i posisjon etter valget. Og nå lå veien åpen for å gjennomføre besparelsene, trodde vi. Men etter få uker i stillingen kunne ministeren fortelle oss at offentlig sektor burde koste mer, mye mer.
Hadde ministeren oppdaget at han tidligere hadde brukt feil fortegn i regnestykket, og nå avslørt at minus skulle være pluss? B. Kraten måtte nesten undertrykke et knis, mens han leste i en fagartikkel om resultatkultur. Og alt dette skulle altså en fusentast av en rådgiver snu opp ned på, bare på grunn av et mulig resultat eller to. En måtte innrømme at jyplingen hadde talent for statlig språk. «Behovet for resultatvurdering i ettertid skyldes også de pågående styringsreformene i staten», leste han, dypt grepet og fortsatte: «Disse reformene innebærer økt vekt på målstyring gjennom delegering av resultatansvar.» Kraten greide nesten ikke holde tårene tilbake. Det var så vakkert. En hadde greie på framifrå lyrikk, og her var det en ung person som snart kom til å skrive talene for fremtidens statsministere. Det var en viss på. Men så var det dette med innholdet, da. Hvorfor var det alltid slik at de beste ungdommene skulle kaste bort viktig levetid med rabulistisk tankegods? Kraten skulle så gjerne ha formet også dette talentet i sitt bilde, slik han hadde gjort med så mange lovende ungdommer før. Men nå var en for gammel. Om fire år går en av, tenkte Kraten. Og innen den tid ble det i hvert fall ikke aktuell politikk å spørre etter resultater. Det skulle tatt seg ut ellers!
Ola og Kari

Sint bussjåfør

Elevene som kjører buss hjem, er leie av den sure bussjåføren som sitter på en av bussene. Han bare sitter der og henger. Det er laget en sang som tydeligvis er litt feil («En bussjåfør, en bussjåfør, det er en mann med godt humørÉ») Det gjelder i alle fall ikke denne busssjåføren. Det var en dag på vei hjem fra skolen vi snakket litt høyt, og plutselig kjørte vi til siden. Alle begynte å lure på hva som skjedde. Bussjåføren reiste seg og sa med sur og høy stemme; at hvis vi skulle snakke så høyt, fikk vi gå hjem. Han sto der en liten stund, og så satte han seg og kjørte ut på veien igjen. Det var ganske stille etter dette. Vi er lei av denne busssjåføren, han er sur hele tiden.

Skolejente

Skru på strømmen

Om høsten i Elverum lyser nesten ingen av lysløypene. Jeg skjønner at det er dyrt med strøm til alle lysene, men hvorfor kan ikke noen av idrettslagene gå sammen og spleise på strøm slik at en av lysløypene lyser? Det er ikke noe vits å ha sju forskjellige lysløyper hvis ingen av dem lyser. Nå om vinteren lyser alle stort sett hele tiden, mens det er mørkt. Det skal idrettslagene ha ros for.Det jeg mener er at om høsten burde lysløypene lyse, om høsten og utover vinteren er det ganske mange som trener. Sku på lyset.

En skuffet 13-åring

Stoltenberg

Nå vil han avskaffe den skjulte fattigdommen, og det høres bra ut. Men hvorfor prøvde han ikke før mens han hadde flere disipler? Blir det ikke økt rente, prisstigning og mer arbeidsløshet av å bruke mer penger nå enn da han var statsminister, og vi hørte Schøtt Pedersens svovelprekener i den anledning. Det er rart som vinden skifter i det positive liv alt etter slik det er best for, ja for hvem?
Han viser til et forsøk der flyktninger i 16 kommuner fikk tilbud om jobb eller kvalifisering med lønn. Selvfølgelig måtte flyktningene gå først.Han er opptatt av at det skal lønne seg å jobbe. Nå har han kanskje fått betenkeligheter med alle velferdsgodene han har bydd på i valgkampsammenheng. Han sier at folk spør etter billigere barnehager, bedre eldreomsorg og et godt helsevesen og reagerer på høye egenandeler for velferdsgoder. Det ønsker han å gjøre noe med. Ja, han er den rette for det er han som har vært med på å gjøre det slik, men som før antar jeg at det forblir på pratestadiet. Nå har vel heller ikke han så stor makt til å klare det, og da er det lettere å love mye. Jeg tror ikke så mye på Stoltenberg. Han kan minne om eselet, det skryter og er sta. Anette Trettebergstuen har vet voldsomt propagandaskrift i Hamar Arbeiderblad for 22. januar. Der skriver hun blant annet: «Skal man få fram sitt budskap er det viktig at man formidler det på en riktig måte slik at man blir forstått.»
Det har hun rett i, men jeg tror Ap falt på sine gjerninger og ikke på mangelfullt budskap. Det er det de gjør som teller. Rosenrøde framtidsdrømmer kan vekke beundring, men folk vil se resultater. Bare propaganda duger ikke lenger.
Bjarne Solheim

Hvor lang skal arbeidsdagen være?

Jeg synes at vi elever kan få mer tid til å få gjort mer på skolen, slik at vi slipper å gjøre så mye hjemme. Vi hopper fra det ene til det andre. Vi lærer nesten ingenting skikkelig. Du får nesten ikke en sjans til å lære, fordi det stappes inn med kunnskap som du ikke får fordøyd. Jeg tror at det er bedre med en hjemmelekse som skal gjøres ordentlig, istedenfor et hav med lekser som du ikke går gjort ordentlig. Kan vi ikke få fleksitid på skolen?, for da blir det ikke så veldig mye lekser hjemme. Jeg får nesten ikke gjort annet enn lekser. Ikke slit oss helt ut.

Ungdomsskoleelev

En vulkan

Vend aldri det andre kinnet til,
da kan du lett falle på knærne,
innen marsjen er over, er du blitt senil,
av alle tråkk du har fått på tærne.
Jeg tåler ikke verden jeg lever i,
jeg har et for følsomt sinn til det,
nå ser jeg frem til min tid er forbi,
inn i evigheten og til evig fred.
En vulkan av et menneske er jeg blitt,
av alle glosene jeg har fått,
å skrive det av seg i «ordet er fritt»,
det har jo vært utrolig godt.
Det har reddet meg fra å gå i spinn,
men skaden må jeg bære til min død,
et samfunn som skader så mange sin,
må vel ende opp i åndelig nød.
En hjertelig takk til avisene våre,
de har så absolutt bidratt med mye,
det er jo de som har sendt av gårde,
mine følelser og tanker, både gamle og nye.
Synnøve Narmo