"...flere lavinntektsgrupper som krever og forventer et skikkelig løft"
Bondelagslederen varsler allerede nå et ufravikelig krav om at vårens oppgjør må sørge for at bøndene begynner å ta innpå andre gruppers inntekter. Nils T. Bjørke påpeker ganske riktig at regjeringen har mange fine ord og visjoner for landbruket, men etterlyser vilje og kraft til å sette de fine ordene ut i praksis. Han legger heller ikke skjul på at en av utfordringene ligger i å påvirke Arbeiderpartiets forståelse for bøndenes sak til det bedre.
Alle er klar over at det først og fremst er Statsministerens kontor og Finansdepartementet som holder igjen når staten skal utforme sitt tilbud, og når det tas stilling til et mulig forhandlingsresultat. Bjørke øyner håp i at Sigbjørn Johnsen er fra bygda og godt kjent med hva et levende landbruk betyr, men vi tror neppe han vil vise seg særlig mer gavmild som finansminister av den grunn.
Bondeorganisasjonene føler økende press fra medlemmene om å stå på kravene. Misnøye med resultatet av jordbruksoppgjørene er kommet klart til uttrykk i årsmøtedebattene, og mange har ment ledelsen har gitt seg for lett. Det er heller ingen trøst at alternativene kunne vært mye verre, for man hadde forventet mer av de rødgrønne etter alle løftene fra Soria Moria.
Bøndenes aksjonslyst har økt fra år til år. Samtidig har det vært understreket at dette må være meget grundig forberedt for å virke i tråd med intensjonene. Denne gangen er et eget utvalg i full gang med å legge planer for aksjoner som skal merkes over hele landet. Utvalget ledes av mangeårig leder i Hedmark Bondelag, Einar Frogner, noe mange vil oppfatte som den beste garanti for at aksjonsviljen blir tatt på alvor.
Landbruket er langt fra alene om å stå foran knallharde forhandlinger til våren. Det er hovedoppgjør i år, og det er flere lavinntektsgrupper som krever og forventer et skikkelig løft. Denne uken gikk sjukepleierne i privat sektor til streik, med krav om samme lønn og rettigheter som kolleger i det offentlige. Kanskje er dette bare et lite forvarsel om hva som kan være i vente. Dagens økonomiske situasjon tilsier imidlertid at det ikke er rom for en generell lønnskarusell. Derfor vil fortjente ekstratillegg til grupper som henger etter, i stor grad være avhengig av at det store flertallet viser moderasjon.
Nok nå
Fylkesutvalget i Oppland realitetsbehandlet ikke Teater Innlandet tirsdag, men det er kommet en rekke ytringer som peker mot nei til hele prosjektet. Andre opplendinger vil utrede flere alternativer, men nå må det være nok. La ikke Oppland trenere saken så lenge at det også ødelegger det Hedmark for lengst har bygd opp. Sats videre på Hedmark Teater.