(Hamar Dagblad)

Sparebank 1 Østlandet setter ikke bare rekord i overskudd for seg selv, de leverer også det største overskuddet i en bedrift i Innlandets historie.

Solid bedring

– Vi har lagt bak oss et meget godt år. Dette er et sterkt resultat etter første hele driftsår som fusjonert bank, sier en svært tilfreds konsernsjef, Richard Heiberg.

Han la fredag morgen fram årsresultatet for 2018 foran investorer i Oslo.

Og han kunne fortelle at SpareBank 1 Østlandet fikk et resultat etter skatt på 1.414 millioner kroner i 2018 (1.236 millioner kroner i 2017).

– Vi vokser godt og inntektene fra bankdriften øker. Samtidig bidrar god kredittkvalitet til at vi gjennomgående hadde lavt mislighold og lave tap i 2018.

Heiberg beskriver konsernets vekst i utlån og innskudd som god.

Utlånsveksten de siste 12 måneder, inklusive utlån overført til kredittforetakene, var 8,2 (8,4) prosent. Innskuddsveksten var 8,4 (4,6) prosent.

Netto renteinntekter og provisjonsinntekter fra kredittforetakene ble 2.439 (2.332) millioner kroner.

Han mener veksten i banken skyldes at det er god fart i både hovedstads- og innlandsøkonomien:

– Bedriftene er positive til framtiden og arbeidsledigheten er lav. Og verdiskapningen i næringslivet i regionen øker mer enn landsgjennomsnittet, sier Heiberg.

I Norge gikk verdiskapningen opp 9,1 prosent i 2018. I Hedmark er den på 9,5, over landsgjennomsnittet, men det i Oppland lå på 8,5 prosent i 2018.

I Oslo gikk verdiskapningen opp 11,3 prosent.

Han gleder seg også over andre områder som banken opplever medvind:

– Vi øker markedsandelene våre innenfor eiendomsmegling.

Tallene fra banken

Konserntall 4. kvartal 2018 (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2017

· Resultat etter skatt: 322 (337) mill. kroner

· Egenkapitalavkastning: 9,1 (10,4) prosent

· Netto renteinntekter: 544 (501) mill. kroner

· Netto provisjons- og andre inntekter: 313 (315) mill. kroner

· Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 7 (143) mill. kroner

· Sum driftskostnader: 506 (550) mill. kroner

· Tap på utlån og garantier: Kostnad på 11 (inngang på 13) mill. kroner

Konserntall foreløpig årsresultat 2018 (tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2017)

· Resultat etter skatt: 1 414 (1 263) mill. kroner

· Egenkapitalavkastning: 10,5 (10,2) prosent

· Resultat per egenkapitalbevis: 8,46 (7,92) kroner

· Netto renteinntekter: 2 074 (1 956) mill. kroner

· Netto provisjons- og andre inntekter: 1 286 (1 263) mill. kroner

· Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 291 (277) mill. kroner

· Sum driftskostnader: 1 881 (1 898) mill. kroner

· Tap på utlån og garantier: Kostnad på 35 (inngang på 20) mill. kroner

· Ren kjernekapitaldekning: 16,8 (16,8) prosent

· Styret foreslår ovenfor bankens representantskap et kontantutbytte på 4,12 (3,96) kroner per egenkapitalbevis, totalt 477 (424) mill. kroner. I tillegg foreslås et kundeutbytte på 222 (204) mill. kroner.

Egenkapitalbevis og kundeutbytte
Ved utgangen av året var bokført verdi på bankens egenkapitalbevis (SPOL) 85,83 (81,14) kroner og børskursen 83,00 (90,50) kroner.

Styret foreslår et utbytte på 4,12 (3,96) kroner per egenkapitalbevis, noe som utgjør 50 prosent av eiernes andel av konsernets overskudd. Styret foreslår videre et kundeutbytte på totalt 222 (204) millioner kroner for 2018. Forutsatt vedtak i representantskapet, vil utbetaling av kundeutbytte skje i slutten av april 2019.

SpareBank 1 Østlandet mottok 28. januar 2019 en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten om at utbetalt kundeutbytte er skattemessig fradragsberettiget. Utbetalingen gir et skattefradrag på 51 millioner kroner for inntektsåret 2018.