Tallene fra årets andre kvartal viser at barnevernet i Løten brøt tidsfristene for å gjennomføre undersøkelser i 36 prosent av de innmeldte sakene.

Det er omtrent på samme nivå som i første kvartal, da fristene ble overskredet i 11 av 30 saker. I andre kvartal dreier det seg om totalt 22 saker og åtte fristbrudd.

Til sammenlikning er gjennomsnittet for kommunene i Hedmark en fristoverskridelse på fire prosent.

Fylkesmannen i Hedmark tok tak i problemene i mai i år og ba Løten kommune om raskt å iverksette nødvendige tiltak, bringe klarhet i årsaken til fristoverskridelsene og legge fram en plan for tiltak i barneverntjenesten. Nå slår fylkesmannen fast at prosentandelen fristbrudd fortsatt er altfor høy, og at det er grunn til å tro at kommunen trenger å utvikle rutiner og internkontroll.

Fylkesmannen har plikt til å følge opp kommunen med råd- og veiledning for å søke å bidra til at fristbruddene ikke gjentar seg. Dersom dette ikke fører fram, kan fylkesmannen ilegge kommunen bot.

Nå varsler fylkeslege Trond Lutnæs et besøk i kommunens barneverntjeneste og ber om å få oversendt dokumentasjon på rutinene som gjelder, blant annet for gjennomgang av nye bekymringsmeldinger.

Det skal gjøres innen 15. september.