Totalt har Statistisk sentralbyrå (SSB) registrert 245.700 flyttinger over kommunegrensene i 2015.

Dette er det høyeste tallet noensinne og 8.000 flere flyttinger enn i 2014 som var det forrige toppåret.

Ifølge SSB flyttet 19.400 personer flere ganger i løpet av fjoråret.

Dermed var det 229.000 personer eller drøyt 4 prosent av befolkningen som flyttet til en annen kommune i 2014.

SSB understreker at antall flyttinger økte ikke bare på grunn av økning i folketallet, også andelen personer som flyttet, økte.

Særlig gjelder dette personer i alderen 20-29 år.

Tolv fylker hadde såkalt flyttetap.

Av disse kommer Rogaland dårligst ut, med 1.100 personer som flyttet ut av kommunen i fjor.

Akershus hadde størst flyttegevinst, med 5.000 nye innflyttere.

SSB-tallene for flytting viser videre at det skjer en økt sentralisering av bosettingen.

Statistikken viser for øvrig at 67.276 personer innvandret til Norge i fjor, mens 37.474 utvandret.

Utvandringen er den største som noen gang er registrert.

Det gir en nettoinnvandring på 29.802, over 8.300 færre enn i 2014.

Europeiske statsborgeres andel av nettoinnvandringen falt fra 62 til 46 prosent, mens ikke-europeernes andel av nettoinnvandringen steg fra 38 til 54 prosent.