Nå ønsker de å bidra til en debatt om dette.

Allemannsretten et gode

– Allemannsretten og den frie ferdselen i utmarka er uten tvil et gode. Regulering av ferdsel må derfor skje bare i de tilfeller det er strengt nødvendig. Politikerne og forvaltningsmyndigheter har innenfor dagens regelverk muligheter til ferdselsreguleringer. Det finnes lovhjemler og forskrifter som kan brukes til å begrense, legge føring for eller i helhet stanse ferdsel i avgrensede sårbare områder og til visse tider av året, skriver leder av villreinnemnda, Jørund Båtstad i årsmeldingen for 2020.

Med de utfordringer villreinnemnda har i sine områder med stadig økende ferdsel og ulike typer av aktiviteter, mener han det er nødvendig med en diskusjon om ferdselsregulerende tiltak.

Vil føre til økt bruk

Villreinnemnda registrerer også en økende mengde søknader om utvidelser av eksisterende fritidsboliger i de to nasjonale villreinområdene.

– Oppgradering og utvidelser av fritidsboliger vil sannsynligvis føre til økt bruk. Dette er en utvikling som over tid vil kunne føre til økt ferdsel og forstyrrelser i og inn mot villreinens leveområder. Enkeltsaker kan virke uskyldige, men summen av alle tiltakene kan føre til uheldige konsekvenser for villreinen, mener Båtnes.

Han peker videre på at miljøkvalitetsnormen for villrein ble fastsatt av Klima- og miljødepartementet i juni 2020 på bakgrunn av bestandsforhold, lavbeite, leveområde og menneskelig påvirkning. Kvalitetsnormen fastsetter krav om minimum middels kvalitet for de enkelte villreinområdene. Det er et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet.

– Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten forventer at arbeidet med miljøkvalitetsnormen vil føre til at nødvendige tiltak for å ivareta villreinen blir iverksatt, poengterer Båtnes.