(Hamar Dagblad)

– Jeg så at elevene hadde så lyst til å løpe bort til hverandre og gi ut klemmer, men de var raske på å korrigere seg selv, og gikk over på beinhilsen og minne hverandre på å holde distanse. Godt å se at de passer på hverandre, sier Storhamar-rektor Mari L. Flagstad.

Inn­delt i so­ner

16. mars steng­te sko­le­ne i Ha­mar på grunn av ko­ro­na­vi­ru­set.

Da Si­vert Bert­ram Skaa­ret, Eli­se Vaar­nes Wei­by og Jens Eriksen Wes­ter­haug i før­s­te­trinn vend­te til­ba­ke var Stor­ha­mar sko­le var hver­da­gen helt an­ner­le­des enn sist.

Til van­lig går 360 ele­ver ved sko­len. Man­dag fikk rundt 200 møte opp igjen.

– Det har vært bra å være hjem­me også, men det var fint å kom­me på sko­len nå og tref­fe ven­ne­ne mine igjen, sier Eli­se.

Ele­ve­ne ble møtt med man­ge smit­te­verns­til­tak.

Halv­par­ten av ele­ve­ne (fem­te til sju­en­de trinn) er fort­satt hjem­me, mens sko­len er delt inn i uli­ke so­ner hvor ele­ve­ne ble spredd ut­over alle rom­me­ne, som igjen var delt inn ko­hor­ter.

I fri­mi­nut­te­ne måt­te ele­ve­ne leke på uli­ke om­rå­der.

– De er vel­dig flin­ke og for­hol­der seg til den nye hver­da­gen. Det er godt det er en kort uke på grunn av 1. mai, for da kan vi eva­lu­e­re hvor­dan det­te har gått og even­tu­elt gjø­re jus­te­rin­ger, sier Stor­ha­mar-rek­tor Mari L. Flagstad.

– Hvor­dan får man barn til å hol­de dis­tan­se?

– De må ak­ti­vi­se­res og vi har satt ut le­ke­kas­ser på hvert rom som lø­ser si­tua­sjo­nen vel­dig bra.

– Ble krea­ti­ve

– Hvor­dan har du opp­levd den­ne spe­si­el­le pe­ri­oden?

– Det har gått over all for­vent­ning. An­sat­te har gjort en kjem­pe­jobb med un­der­vis­ning og hjem­me­sko­le. Det gjel­der også as­si­sten­te­ne som har vært her og har hatt til­syn med ele­ver el­ler de som har tatt på seg and­re opp­ga­ver for kom­mu­nen. Jeg er mek­tig im­po­nert, sier Flagstad.

– Selv med hjem­me­sko­le har ele­ve­ne lært mye. Vir­ke­lig. Og det har vært en fin og tett dia­log med hjem­me­ne. Alt har gått over all for­vent­ning når det ble som det ble.

– Digitalkomptansen har vel økt?

– Enormt! Ting vi kan­skje had­de brukt et el­ler to år for å prø­ve ut, måt­te vi bare kjøre av gårde. Det har gått vel­dig bra. Også blir vi så krea­ti­ve, på alle mu­li­ge må­ter.

– Men, det er vel­dig godt å ha man­ge ele­ve­ne til­ba­ke på sko­len, sier Flagstad.

– Hva ten­ker du om ele­ve­ne fra de tre trin­ne­ne som sit­ter hjem­me fort­satt?

– Når vi ser at læ­rin­gen går bra og de gjør det de skal, så ten­ker jeg at det­te skal gå fint. Men det er den so­si­a­le bi­ten. De sav­ner å være sam­men og det å kun­ne opp­hol­de seg i grup­per. Det er et be­hov som lig­ger sterkt hos barn