Man leser til stadighet om ulven og dens betydning i økosystemet, og som regel så sies det at vi trenger ulven for at økosystemet skal bestå. I denne forbindelse har jeg stilt spørsmålet til Barbara Zimmermann som er forsker på ulv ved Evenstad om akkurat dette.

Spørsmål fra meg: Det blir ofte satt fram fra div. verneorganisasjoner at ulven skaper en balanse i naturen og at den trengs for et biologisk mangfold. Men er det sånn at enkelte arter blir borte?

Svar fra Barbara Zimmermann: Det er vi mennesker som i all hovedsak er ansvarlige for forsvinningen av arter. Vi gjør det gjennom våre aktiviteter som eks. nedbygging, skogsdrift, utslipp av klimagasser og giftige stoffer og overhøsting. I dette landskapet som er såpass påvirket av menneskelig aktivitet, har ulven en forsvinnende liten innvirkning på hvilke arter som finnes eller ikke i norsk natur. Å fjerne ulven helt, slik det var en periode i Sør-Norge i det siste år hundre, vil sannsynlig ikke gi noe stort utslag på antall arter, hverken i den ene eller andre retningen. Men biologisk mangfold er mer enn bare antall arter. Begrepet inkluderer også mangfoldet av prosesser, blant annet predasjon og hvordan en topp-predator påvirker andre rovdyrarter og åtseletere.

Det vil si at ulven er et dyr vår natur ikke er avhengig av. Og når vi kommer til biologisk mangfold, så er alle disse artene her fra før, både mikrober i jorden, sopp og åtseletere. Bare antallet av disse vil øke. Og som vi vet går ikke beitedyr og ulv sammen, det finnes snart ikke igjen beitedyr i ulvesonen.

Klaus Høyland som er professor ved biologisk institutt sier i en kronikk at tap av beitebruk vil føre til at flere arter som er avhengig av beitebruk står i fare for å bli borte. Han nevner minst ti arter og da er det både planter og insekter. Og her er det flere insekter som er viktige for økosystemet. Er virkelig ulven mer verdt enn disse artene? Vi må huske på at i Russland lever det omkring 20.000 ulv, så artens eksistens er ikke truet. WWF har et forklaringsproblem her, de sier jo motsatt.

Hvordan kan en så stor organisasjon juge, og si at ulven er viktig for økosystemet og kjører kampanjer på dette og tar inn penger på folk som tror på dette? Og ikke nok med det, Økokrim linker til WWF på sine sider og bruker det som et oppslagsverk til fakta. Hvordan kan en statlig politietat gå ut og hevde det motsatt av det våre egne forskere sier? Her råder ideologi og ikke biologi.