Gå til sidens hovedinnhold

Pasientene kan bli vinnerne

Artikkelen er over 7 år gammel

Sykehuset Innlandet (SI) har siden sykehusreformen i 2002 utmerket seg og blitt landskjent. Ikke for sine gode pasienttilbud, men for sin håpløse og mangelfulle sykehusorganisering. En unnvikende og feig administrasjon lar seg styre av stammekrigerne i Hedmark og Oppland og sliter fortsatt med fragmenterte spesialisttilbud.

Pasientene er taperne. SI har seks lokalsykehus, men ikke ett av dem kan ennå behandle en hel pasient med sammensatte lidelser eller multiple skader. Dyre utredninger i stadig nye prosjekter er så langt hva administrasjonen under tidligere direktør Torbjørn Almlid, og nå Morten Lang Ree, har greid å levere. Siste og pågående prosjekt i rekken er luftslottet Mjøssykehus i 2025.

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie har tydelig signalisert liten tro på at Mjøssykehuset er løsningen. Styreleder i SI, Bente Mejdel, tok signalene, satte foten ned og reagerte. Styret har vedtatt og varslet, at det i november vil komme et inngripende og klart pålegg til administrasjonen om snarest å samle funksjoner i de eksisterende sykehusene.

Det vil også berøre spesialisttilbudene utenfor sykehusene som sykehuseieren Helse Sør-Øst (HSØ) sørger for gjennom sine avtalespesialister. Øyesykdommer er nevnt som et av fagene som i sykehussammenheng bør samles på ett sted. Det var på tide! Undertegnede utarbeidet i 2007 en omfattende statusrapport om Øyehelsetjenesten i Innlandet.

Rapporten dokumenterte at øyeavdelingen i Innlandet, som er delt mellom Elverum og Lillehammer, var lite kostnadseffektiv med doble vaktteam, doble utstyrsinvesteringer, små fagmiljøer og store problemer med å opprettholde god faglig kvalitet og rekruttering. Lillehammer-avdelingen var i faglig forfall og mistet derfor sin utdannelseshjemmel som ble flyttet til Elverum. Lillehammer er i dag ribbet og har besatt bare en av fem overlegehjemler (stillinger). Søkere mangler og avdelingen råtner nå på rot. Dette varslet undertegnedes i rapporten i 2007 og foreslo overflytting av 2–3 overlegehjemler fra Lillehammer til Elverum for å samle og styrke øyeavdelingen for Innlandet.

Samtlige øyeleger i Innlandet, sykehusleger som avtalespesialister, gikk i 2007 inn for å samle øyefaget i én øyeavdeling for Innlandet. Videre foreslo undertegnede at de overflødige hjemlene på Lillehammer burde gjøres om til nye hjemler for avtalespesialister for blant annet å styrke Hamar Øyelegesenter (som driver med 50 prosent-hjemler), tildele en ny øyehjemmel til Gjøvik som har underdekning og få ned ventelistene.

Avtalespesialistene representerer en meget effektiv driftsform med faglig høy kvalitet basert på offentlig-privat-samarbeid. Staten (HSØ) eier og styrer hjemlene og «ansetter» avtalespesialister på linje med overlegehjemlene (stillingene) i sykehusene. Legespesialistene drifter hjemlene med økonomisk ansvar, er pålagt krav om kvalitet og antall konsultasjoner, mottar driftstilskudd, men eier selve praksisen. Innenfor øyesykdommer utfører avtalespesialistene over 70 prosent av all kirurgisk og medisinsk behandling på landsbasis.

I Innlandet vil en omorganisering til én øyeavdeling og flere avtalespesialister garantert redusere dagens ventelister på 6–8 måneder til under det halve på kort tid, Øyeavdelingen vil bli styrket faglig, få flere søkere, bli mindre sårbar og mer kostnadseffektiv.

Statusrapporten i 2007 ble godt mottatt i Helse Sør-Øst og i Legeforeningen. Legeforeningens president Torunn Janbu betegnet forslagene som en vinn-vinn-sak. Den burde prøves både i Innlandet og i andre sykehusregioner som modell for samarbeid mellom sykehus og avtalespesialister, mente hun. Samarbeidsutvalget mellom Helse Sør-Øst og

Legeforeningen støttet også helhjertet innspillet og anbefalte Sykehuset Innlandet å vurdere forslagene. Administrasjonen i SI svarte og stoppet prosessen: -Forslagene var interessante, men inngikk ikke i administrasjonens planer!

Syv magre år har gått. SI har fortsatt sine prosjekter gående og øser ut millioner til ingen nytte for pasientene. Pasientenes behov er ikke prioritert og sykehusene vil fortsette å forvitre i pengemangel dersom luftslottet ved Mjøsbrua ikke blir skrinlagt snarest.

Nå er det lov å håpe på handling. Styret i SI vil høyst sannsynlig pålegge administrasjonene en samling av øyeavdelingene. Det samme vil skje med Øre-Nese-Hals. Om styret også våger å kreve samling av all kirurgi til Elverum (inntil videre), da vil Hedmark ha et fullverdig sykehustilbud for sine pasienter i årtier. 10-15 prosent av pasientene i Innlandet bør og skal fortsatt behandles i universitetssykehusene i Oslo.

Lokalpolitikere, stammehøvdingene i Hedmark og Oppland og et brukerutvalg uten tillit, bør nå forholde seg i ro og la styrende myndigheter få på plass en spesialisthelsetjeneste i Innlandet som sørger for pasientenes behov. Da blir pasientene vinnerne.

Kommentarer til denne saken