Kommunen vår og valgkampen

Av
DEL

Meninger
De fleste innbyggerne er glad i kommunen sin, enten den heter Engerdal, Trysil, Våler, Åsnes, Stor-Elvdal, Elverum, Hamar eller noe annet. De fleste av oss som lever, arbeider og bor i Innlandet, har det bra. Vi har all grunn til å være takknemlige for alle som stiller opp til valg, enten det er til fylkesting, kommunestyre, eller til et politisk utvalg. Som folkevalgte representanter for innbyggerne, skal politikerne arbeide for en positiv utvikling av samfunnet vårt. Uavhengig av partitilknytning, vet vi at dere vil det beste for oss. Dere har stort sett de samme målene, – men naturlig nok ulike syn på veien mot disse målene.

Mange av oss, som hverken er medlemmer av et politisk parti, eller som er lojale mot et bestemt politisk parti, ønsker at den kommende valgkampen skal bidra til at vi blir bedre informert om hvilke saker de ulike partiene vil prioritere i kommende periode. Vi er mindre interessert i å lese i avisene om elendighetsbeskrivelser som vi ikke kjenner oss igjen i, eller en intern kjekling blant politikerkollegaer om hvem som er «det beste sannhetsvitnet». Mange av oss kjenner kommunen vår, like bra som dere. Derfor ønsker vi at dere vil fortelle oss hvilke prioriteringer, innenfor tilgjengelige økonomiske ressurser, som de ulike politiske partiene går til valg på.

Vi er mindre interessert i å lese i avisene om elendighetsbeskrivelser som vi ikke kjenner oss igjen i, eller en intern kjekling blant politikerkollegaer om hvem som er «det beste sannhetsvitnet»

Personlig ønsker jeg:

 Realistiske forslag til hvorledes kommunen vår skal bli enda bedre for barnebarna våre å vokse opp i, – og for oss godt voksne å bli gamle i.

 Forslag til gode og gjennomførbare folkehelsetiltak, basert på det grunnlagsmaterialet som er utarbeidet i alle kommuner og i fylkene våre.

 Konkrete forslag til en bærekraftig forvaltning av de lokale og regionale naturressursene våre. Jeg ønsker forslag som tar større hensyn til det lokalsamfunnet som vi en dag skal overlate til barnebarna våre.

 Politikere som fatter langsiktige vedtak, – og som ikke åpner for stadige omkamper. Både investorer, næringsliv, eiendomsbesittere og private utbyggere har behov for en forutsigbar politikk.

 Forslag til hvorledes vi i fellesskap kan styrke de unges framtidshåp for kommunen vår. Vi trenger vekst i folketallet i Innlandet. Hva kan kommunene bidra med?

 Konkrete forslag til hvorledes kommunen kan legge til rette for miljøriktige nyetableringer og til vekst i sysselsettingen.

 Forslag til hvorledes kommunen kan legge til rette for at enda flere kommer over i lønnet arbeid, uavhengig av hvilke hindringer de møter i dag. Altfor mange, med ulik grad av funksjonshemning, står utenfor arbeidslivet i dag.

 Konkrete forslag til hvorledes skolene og utdanningsinstitusjonene våre skal kunne bidra til at enda flere enn i dag, skal forberedes til et arbeidsliv i kommunen vår, eller i en annen kommune i Innlandet. Samfunnet vil også i framtiden ha behov for både dyktige akademikere, profesjonsarbeidere og håndverkere. Vi har behov for et tettere samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv. Sommerjobber, praksisplasser og utplasseringsmuligheter, er viktig kontakt mellom unge og arbeidslivet.

 Sikkerhet for at vi også i framtiden får gode og nødvendige helse- og omsorgstjenester, til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi.

 Politiske løfter om at de pårørende som sliter med for tunge omsorgsoppgaver, skal få nødvendig hjelp og avlastning.

 Konkrete forslag til hvorledes kommuner kan samarbeide med den nye fylkeskommunen for å styrke samferdsel, kollektivtrafikk og næringsgrunnlag i hele Innlandet.

 Konkrete forslag til fortsatt satsing på kultur på tvers av kommunegrenser. Vi har mange unge talenter i Innlandet som har behov for hjelp til å bli løftet fram.

 En tydeligere satsing på samarbeid mellom kommunene og de frivillige organisasjonene. Den frivillige samfunnsinnsatsen bør synliggjøres og verdsettes på en annen måte enn i dag.

 Aller viktigst, jeg ønsker meg forslag til hvorledes kommunen skal forvalte økonomien og ressursene våre, slik at vi også i framtiden, kan foreta nødvendige investeringer for å opprettholde velferden for dem som kommer etter oss.

Kan vi håpe på en valgkamp, der de ulike partiene legger mer vekt på å komme med konkrete og realistiske forslag, enn å rakke ned på hverandre? Jeg ønsker politikere som kan anerkjenne gode forslag fra andre partier og stemme for dem, uten å oppleve at det er et prestisjenederlag.

Jeg ønsker at de politiske partiene er villige til å legge fram «et regnskap» ved slutten av valgperioden

Jeg ønsker å gå til valg ut fra den kjennskapen jeg har til hva de ulike partiene står, og til hvilke prioriterte saker de lover å arbeide for. Jeg ønsker at de politiske partiene er villige til å legge fram «et regnskap» ved slutten av valgperioden, der de selv redegjør for hvorledes de har fulgt opp de løftene de gir i valgkampen.

Vi trenger politikere som vil «framsnakke» de kommunene vi bor i. Skal vi ha håp om at flere ønsker å bosette seg hos oss, hjelper det ikke at politikerne kommer med negative karakteristikker av lokalsamfunnet vårt, enten det er valgkamp eller ikke.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags