Overordnet veisystem i Elverum

Av
DEL

Leserbrev
I Østlendingen den 10. juni varsler Arbeiderpartiets Ordførerkandidat Lillian Skjærvik omkamp om vegløsningen i sentrum. Hun sier at vegbygging har hun ikke greie på så hun har søkt råd hos tidligere enhetsleder i veg og park i Elverum som slår tvil om det er realistisk å få omkjøringsvegen nord for Elverum bygget på grunn av at en bru over jernbanen, nåværende RV3 og Glomma vil bli på over 1 km.

Jeg må si jeg blir overrasket over Ap sin ordførerkandidat som ikke vet bedre. Hun har selv vært med på å godkjenne reguleringsplanen for Grundsetmoen industrifelt, der det går frem at i området sør for Orkla sin fabrikk er det fangstgrop anlegg som er vernet, og tillegg er grunnvannsforsyning til Elverum i dette område.
I tilegg har hun vært med på den reviderte byplanen for Elverum der det går frem av kartet hvor omkjøringsvegen skal krysse, ved å legge omjøringsvegen rett nord for industrifeltet unngår man den påståtte lange brua som tidligere enhetsleder for veg og park hevder.

I den planlagte trasen for ny omkjøringsveg er fremdeles de samme krysningspunktene gamle RV3 som blir en fylkesveg legges i kulvert under ny RV25, ny bru over jernbane og kanal i strandfossen til øya lengde 200m, ny bru over fra øya over på østsiden av Glomma lengde på 180m (samlet bru lengder på ca. 380m).
Eneste dyrka mark som blir berørt er på østsiden av Glomma ca 10 dekar.

Jeg må si jeg blir overrasket over Ap sin ordførerkandidat som ikke vet bedre

På strekningen Strandbygsvegen Løvergsmoen kan det bygges kryssløsning ved kryssing Strandbygsvegen og ved avkjøringen til Hernes, i Stavåsen kan det bygges 2-3 kulverter under ny RV 25 for ski/tur og skogsbilveger.
I Ap sitt forlag til veg løsning i Elverum alternativ 2 som var kostnadsberegnet til 1,7 milliarder i 2016, som i 2020 vil komme på ca 2 milliarder som staten dekker i beste anslag 80% av, så må alle som krysser ny og de gamle bruene i Elverum betale bompenger begge veier for å nedbetale ca 400.000.000,- over en 10-15 års periode.
Ny omkjøringsveg nord for Elverum som blir på ca 6km. med 2 buer, 3 kryssløsninger og 4-5 kulverter, dette blir ikke noe dyrere samelignet med kostnadene som Nye Veier og hva OPS bygger for. Trafikken i sentrum kommer til å bli redusert med ca 20- 30% som tar hensyn til de myke trafikantene.

Bygger vi ikke ny omkjøringsveg nå, men satser på alternativ 2. som Ap og SVV Region Øst (Hamar) ønsker da kommer vi i Elverum sentrum til å slite med gjennomgangstrafikk i de neste 50 år.

PS! Det er kun i Elverum og Kongsvinger SVV vil ha trafikken gjennom byene på det Indre Østlandet, på Gjøvik planlegger de å legge RV 4 i tunnel under byen slik at de skal få bedre flyt og mindre forurensing.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags