Selvsagt har vi prinsipper

Av
DEL

Meninger
Brit Lien spør i et innlegg i Østlendingen 20/9 om det ikke finnes noen prinsipper, med bakgrunn i den valgtekniske avtalen vi i SV har inngått med Ap og Frp. Vårt svar til dette er at vi selvsagt har prinsipper! En del av punktene Lien nevner – som EØS-avtalen, ulovlig kabotasjekjøring, og abortkamp – styres ikke av kommunestyrene, så dette vil vi ikke gå nærmere inn på her enn å henvise til SVs nasjonale politikk. Heller ikke sykehussaken er noe som avgjøres av kommunestyret, men SV ønsker selvsagt at Elverum sykehus skal bestå som et akuttsykehus. Forsvaret er en viktig institusjon i lokalsamfunnet vårt, og vi ønsker også å ha et best mulig samarbeid med disse fremover.

Når det gjelder de lokalpolitiske sakene Lien nevner vil Elverum SV sørge for at det lages gode arealplaner, som tar hensyn til både klima og natur, og at disse følges. På denne måten sikrer man at det holdes et overordnet, helhetlig syn på arealbruken, slik at man i størst mulig grad kan sikre miljømessige hensyn, og man kan – innenfor regelverket i Plan- og bygningsloven – regulere bygningstyper, -teknikk og -materialer gjennom reguleringsplaner. Gjennom arealplanen ønsker vi også å styrke jordvernet, for å sikre at lokale bønder har arealer til å produsere lokal mat. Dette er viktig for å øke både den lokale og nasjonale selvbergingen, og gjøre oss mindre sårbare for svingninger utenfra. Vi ønsker også å legge bedre til rette for sykkel og gange, og å jobbe for å øke antall bussavganger i hele kommunen, slik at bilen ikke lenger vil være førstevalget når folk skal forflytte seg. Elverum SV er i høyeste grad et miljøparti, og vi ønsker å styrke dette fokuset ytterligere fremover, fordi det er tvingende nødvendig for framtida vår.

Vi har også vært tydelige hele tiden på at vi ikke ønsker å inntektsberegne barnetrygden for sosialhjelpsmottakere, og stemte også imot at denne praksisen skulle fortsette da dette var oppe i kommunestyret før sommeren. Det samme gjelder bemanningen i PRO; vi ønsker flere faste, hele stillinger, styrket grunnbemanning, og å ha en egen, kommunal ordning for vikarer. Dette er også en sak som omfatter kvinnesak, da det i hovedsak er kvinner som arbeider deltid og i PRO. Vi tillater oss også å minne om at de siste års 8. mars-markeringer i Elverum har funnet sted etter initiativ fra representanter fra SV og Ap.

Om Lien ønsker å kalle Frp for et rasistisk parti får det stå for hennes regning. Vi er sterkt uenige i mye av Frps innvandrings- og integreringspolitikk, men vet også at de ikke vil få gjennomslag for sin politikk på dette feltet i kommunestyret.

Alt dette er våre prinsipper, som vi skal jobbe for å få gjennomslag for i kommunestyret. De avviker i varierende grad fra Frps prinsipper, men vi har ikke gitt fra oss ett eneste av dem for å få Frps støtte i valg av ordfører og varaordfører, og Frp har heller ikke krevd gjennomslag for noen av sine prinsipper. Avtalen med Frp er så rund som den er nettopp fordi den ikke er en politisk plattform, men oppsummerer hva Sv, Ap og Frp er enige om å gjøre noe med i kommunen. Det politiske grunnlaget skal vi utarbeide sammen med Arbeiderpartiet, og det vil ha en betydelig mer sosialistisk innretning enn politikken som har blitt ført i Elverum de siste 11 årene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags