Tid for forandring i Elverum

Av
DEL

Meninger
Etter åtte år med borgerlig styre, er det tid for forandring i Elverum. År for år har Høyre og Senterpartiet styrt i feil retning. Det er særlig fem områder Arbeiderpartiet vil prioritere å forandre i Elverum hvis velgerne stemmer for et skifte.

For det første må økonomien rettes opp. Høyre og Senterpartiet har gjort et nummer ut av å være en JA-kommune, og har stemt for tiltak og prosjekter som både rådmannen og vi i opposisjonen har vært mot. Nå er det behov for noen som klarer å si nei.

Kommuneøkonomien er for svak til å fortsette på samme måte. Det var nærmere 100 millioner kroner på fond da Høyre og Senterpartiet overtok. Nå er det lite eller ingenting igjen. Elverum trenger politikere som tør å gjøre upopulære grep når det er nødvendig, og som sier nei når det trengs.

For det andre må arbeidsplassveksten og innbyggerveksten opp. Da Ap styrte Elverum, hadde vi år etter år den største veksten i Hedmark – både målt i innbyggere og i arbeidsplasser. Men nå har det stoppet opp. Innbyggertallene kan for første gang gå ned på årsbasis, og arbeidsplassutviklingen er begredelig – de siste to årene var det en nettovekst på kun 4 arbeidsplasser i Elverum. Til sammenligning har Kongsvinger hatt et pluss på 260 arbeidsplasser. I Ap er vi særlig bekymret for den svake utviklingen for private arbeidsplasser.

For det tredje må politikken være tydelig og realistisk. Administrasjonen må få tydelige styringssignaler som er gjennomførbare. De mange urealistiske vedtakene som er gjort har vært vanskelige eller rett ut umulige å gjennomføre. Så sent som i desember 2018 vedtok flertallspartiene i Elverum en økonomiplan basert på at befolkningsveksten skulle bli nesten 5 ganger så høy som rådmannens anslag. I Ap advarte vi sterkt, men for døve ører. Nå viser tallene at rådmannens anslag er omtrent riktige, eller litt optimistiske. Og avviket opp til flertallspartienes budsjettforutsetninger utgjør nærmere 10 millioner kroner – penger vi nå mangler for å få økonomiplanens forutsetninger til å gå i hop. Det er gjort store og viktige investeringer i perioden, men samtidig ble eiendomsskatten redusert. Høyre og Senterpartiet budsjetterte med en dynamisk effekt av eiendomsskatten, slik at inntektene skulle øke. En effekt flere advarte mot at var urealistisk, og som viste seg å ikke eksistere.

Det finnes flere andre strukturelle grep som kan gjøres uten at det går på bekostning av alle nærskolene og bygdene våre

For det fjerde må vi gjøre strukturelle endringer tilpasset økonomien. Det må gjøres på en måte som skaper bedre tjenester for innbyggerne samtidig med at det sparer kommunen for kostnader og legger rette for ny vekst. Ikke lett. Men nødvendig. I Ap er vi ikke klare for å legge ned Sørskogbygda skole i en slik prosess – det gir ikke bedre tjenester og det legger ikke til rette for vekst i Sørskogbygda. Våre strukturelle tiltak retter seg inn mot andre sektorer: Å få ned den enorme bruken av vikarbyråer og bemanningsselskaper – og erstatte dem med utvidet stillingsbrøk og kommunal vikarpool med egne faste ansatte - er et slikt strukturelt grep. Styrket innsats for at de som leier bolig kan eie bolig er et annet. Et tredje er å gjøre endringer i den administrative ledelsen i kommunen, slik vi også har tatt til orde for tidligere. Og det finnes flere andre strukturelle grep som kan gjøres uten at det går på bekostning av alle nærskolene og bygdene våre.

For det femte må vi sørge for å ha sterke velferdstjenester i Elverum, og ikke kun det nivået loven pålegger. Utekontakten og annet forebyggende ungdomsarbeid må gjeninnføres. I vinter stod 42 barn og ventet på plass i barnehagene våre – vi må ha barnehageplass å tilby alle som vil flytte hit. Hjemmebaserte tjenester må ha tid til å gjøre jobben de er satt til, og de som får tjenestene må ha trygghet for hvem som kommer og hva slags kvalitet som tilbys. Vi må ha flere lærlingeplasser, slik at ungdom ikke trenger å flytte vekk fra Elverum for å utdanne seg – flytter de er de vanskeligere å få hjem igjen. Skolene må styrkes, særlig i basisfagene norsk, engelsk og regning – nasjonale prøver viser at femteklassingene har svakere resultatutvikling hos oss enn ellers i landet. Ap er klare til å ta Elverum inn i en annen retning enn den som har vært ført de siste årene. Det er tid for forandring i Elverum.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags