Ny base for luftambulanse

Av
DEL

Meninger
I møte med Stiftelsen Norsk Luftambulanse fikk vi vite at det er stor enighet i fagmiljøet om behovet for at det etableres en luftambulansebase i Innlandet så raskt som mulig. Det ble presisert at det nå er opp til politikerne i Innlandet om de samlet vil støtte opp om dette. De ble oppfordret til å vedta resolusjoner om behovet snarestog til å øve sin påvirkning på Stortinget om dette.

Vi ble minnet om at visjonen for Sykehuset Innlandet lyder: Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi.

Med det nye vedtaket i foretaksmøtet den 8. mars, vil mange sykehusfunksjoner sentraliseres og plasseres i det nye Mjøssykehuset. Avstandene til det nye sykehuset skal i størst mulig grad kompenseres med videreutvikling av lokalmedisinske sentra og med godt kvalifiserte prehospitale tjenester, - inklusive luftambulanse. Like viktig som en rask transport av skadde inn til sykehus, er det å bringe kvalifisert personell og riktig akuttmedisinsk utstyr ut til pasienten.

Avstandene til det nye sykehuset skal i størst mulig grad kompenseres med videreutvikling av lokalmedisinske sentra og med godt kvalifiserte prehospitale tjenester

Fra luftambulansetjenesten sin side understrekes det at det er et viktig samspill mellom akuttbil, som kan bringe kvalifisert personell ut til et akutt tilfelle, ambulansebil med kvalifisert personell og nødvendig utrustning, - og en luftambulanse.

 Innlandet har et areal større enn Danmark og et kronglete veisystem. Svært mye transport går gjennom det nye Innlandet fylke, mest av tungtransporten på vår side av Mjøsa.

 Ca. halvdelen av befolkningen bor i kommunene langs Mjøsa, men den andre halvdelen gjør ikke det. De bor spredt, - og delvis i betydelige avstander fra det som blir det nye Mjøssykehuset.

 Spørsmålet er om man i første rekke skal etablere en luftambulansetjeneste for den delen av befolkningen som bor sentralt og som raskt og lett kan nås med en ambulansebil, - eller for den delen av befolkningen der avstander og veinettet gjør at transport i bil, medfører økt risiko?

 Det sies at luftambulansetjenesten i hovedsak utfører tre typer tjenester:

o Primæroppdrag, dvs pasienten befinner seg på et skadested eller i eget hjem.

o Sekunddæroppdrag, dvs overføring av pasient fra en helseinstitusjon til en annen, f.eks. fra et lokalt akuttsykehus til et regionsykehus.

o Søk og redningsoppdrag, som oftest rekvireres av politi eller av en hovedredningssentral.

Den hyppigste tjenesten er der pasienten med akuttmedisinsk behov, befinner seg utenfor helseinstitusjon.

 Fra kvalifisert hold, fikk vi opplyst av Gudbrandsdalen er godt dekket av dagens base for luftambulansen på Dombås. Det pekes imidlertid på at lufttransport fra Gudbrandsdal til

Østerdal til tider kan være krevende på grunn av vanskelige værforhold.

 Østerdalen pekes på som et «svart hull» i forhold til dagens luftambulansedekning.

 Et helikopter crew består av en pilot en redningsmann/kvinne og en akuttlege/anestesilege. Som regel er det piloten og redningsmannen/kvinnen som er heltidsansatt i Norsk Luftambulanse. Legen er som regel knyttet til et akuttsykehus som sin hoved geskjeft. For helsepersonellet knyttet til luftambulansen er et robust og godt fagmiljø, slik vi finner i et akuttsykehus av, betydning.

 Det er operatørselskapet (NLA) som har ansvaret for å bygge et godt flyteknisk og teknisk godt fagmiljø, og for at det bygges opp gode muligheter for samtrening med annet beredskapspersonell.

Her må både værforhold, flyavstander, sikkerhet, rekruttering, mulighet for å bygge opp et samlet og godt beredskapsmiljø og økonomi utredes

Det som er viktig for befolkningen nå, er at man raskt kommer i gang med en grundig og uhildet utredning av lokalisering av en ny base for en luftambulanse ut fra faglige hensyn. Håpet er at politiske beslutningsorgan i kommuner og fylker i Innlandet så raskt som mulig vedtar en uttalelse om at utredningen om en luftambulansebase i Innlandet skal starte så raskt som mulig. Her må både værforhold, flyavstander, sikkerhet, rekruttering, mulighet for å bygge opp et samlet og godt beredskapsmiljø og økonomi utredes. Det er uheldig dersom konklusjoner om lokalisering trekkes før en slik utredning er på plass.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags