Elverum kommune vurderer konkurranseutsetting av to sykehjem, og om kort tid avgjøres dette av kommunens politikere.

Uansett utfall, vet vi at kommunen har fått bedre oversikt over egen drift og muligheter som foreligger også dersom driften forblir i egenregi. Vi har registrert en rekke innlegg om denne saken, hvor det framsettes påstander som dels er helt feilaktige eller i beste fall unyanserte.

På generelt grunnlag vil vi kommentere og tilbakevise en del av de påstandene som har framkommet om lønn, pensjon og hvordan private omsorgsbedrifter med oppdrag for kommuner jobber.

Lønn:

Det blir påstått i flere innlegg, at de ansatte vil få dårligere lønn dersom en privat aktør driver sykehjemmet på oppdrag fra Elverum kommune. Dette er feil.

Det har vært artikler fra Fri Fagbevegelse som har trukket fram enkeltpersoner som har kommet dårligere ut og noe som har vært referert til som en undersøkelse gjennomført av LO-aktuelt. Vi har vært i kontakt med LO-aktuelt for å få kildegrunnlag for deres påstander om at det offentlige lønner bedre, men dette har de ikke klart å gi oss.

Å sammenlikne et par årsverk privat og offentlig er ikke å gjennomføre en undersøkelse – og det er hverken hederlig eller klokt å trekke konklusjoner om lønnsnivået for private og kommunale på et slikt grunnlag. Meningsfylte undersøkelser sammenlikner gjennomsnittsnittlønn for alle ansatte i private og kommunale sykehjem.

NHO Service har fått tilsendt gjennomsnittslønningene pr. ansiennitetstrinn og yrkeskategori i Elverum kommunes omsorgstjenester. Dette har vi sammenliknet med lønnsdata innsamlet i forbindelse med lønnsoppgjør i våre medlemsbedrifter innen pleie og omsorg for 775 årsverk. Vi har derfor et solid sammenlikningsgrunnlag.

Ved å sammenlikne snitt grunnlønn hos våre medlemmer med snitt grunnlønn i Elverum ser vi at myten om dårligere lønn og lønnsutvikling hos de private raskt kan avkreftes. Som hovedregel lå vi over eller likt med kommunen i sammenlikningen av lønningene.

Men vi vet også at det er andre faktorer som er viktige for omsorgsarbeidere. Summen av lønn, reisevei, arbeidsmiljø, fagmiljø og lærings- og utviklingsmuligheter avgjør hvor den enkelte medarbeider velger å jobbe. Arbeidsgiverne slåss om den beste arbeidskraften. Våre medlemsbedrifter har ingen problemer med å rekruttere kompetente medarbeidere.

Pensjon:

Dårlige pensjonsvilkår er en annen påstand som blir trukket fram mot private. NHO Service har fått utført en pensjonsutredning av eksperter i Norwegian Insurance Partner (NIP). Hovedkonklusjonene er at privat pensjon er konkurransedyktig sammenlignet med offentlig pensjon, gitt at arbeidstaker jobber til de er 67 år – noe som er et sentralt mål for norsk arbeidslivspolitikk og pensjonsforliket.

Arbeidstakere i privat sektor som har innskuddsbasert pensjonsordning får betydelig mer i pensjonsutbetaling når de går av med pensjon ved 67 år enn de som jobber i offentlig sektor ifølge NIP-utredningen. Det gjelder både for ansatte som starter sin karriere i offentlig sektor og som etter 12 år går over til privat, og de som har jobbet i privat sektor hele livet.

NIP har sammenliknet den offentlige ytelsespensjonen med privat innskuddspensjon ved henholdsvis 2, 4 og 5 prosent innskudd, og selv ved kun 2 prosent innskudd kommer privat pensjon best ut dersom arbeidstaker går av ved pensjon ved 67 år.

Et flertall av NHO Service bedriftene har 4 prosent innskudd på de private pensjonsordningene. Da blir forskjellene betydelige i favør av privat pensjon. Det er imidlertid utfordringer knyttet til pensjonsvilkår for ansatte over 55 år, da disse vanligvis vil komme dårligere ut med innskuddspensjon enn ytelsespensjon.

Men også her er det mulig når en kommune setter ut driften til private, å lage et eget pensjonsoppgjør for de ansatte som kommer spesielt ugunstig ut. Oslo har blant annet valgt å gjøre dette for noen aldersgrupper.

Oslo med gode erfaringer

Når man leser flere av innleggene i Østlendingen om konkurranseutsetting med stort negativt fokus, er det verdt å minne om at flere kommuner har brukt private i sin tjenesteproduksjon med meget gode resultater i mange år for innbyggerne. Vi kan for eksempel se på Paulus sykehjem i Oslo som er driftet av Attendo. Paulus har egen ølhage, 60-tallsrom og et stort fokus på kultur og aktivitet i hverdagen for å nevne noe. I februar ga kulturlederen på sykehjemmet, Ingeborg Selnes, magasinet Natt & Dags «årets navn»-pris for innsatsen hun gjør for de eldre på sykehjemmet. Paulus har evnet å tenke nytt og innovativt, – noe som virkelig kommer beboerne til gode.

Muligheter for Elverum:


Det er ingen raske, store penger i eldreomsorgen. Ingen kan overleve på å levere dårligere tjenester. Misfornøyde ansatte, pasienter og pårørende er en enda større trussel for private enn for kommunen. Hadde aktørene kun vært ute etter store penger, hadde de etter all sannsynlighet funnet på noe annet å gjøre.

En god miks av kommunalt og privatdrevne omsorgstilbud finansiert av kommunen er ingen trussel, men en stor mulighet som bør benyttes for å sikre bedre tjenester for innbyggerne. For å skape den beste eldreomsorgen er vi avhengig av innovasjon, mangfold og flere gode ideer.

Konkurranse er et insentiv og virkemiddel for nettopp dette, men målet er gode velferdstjenester.