En sterkere aktør i skognæringa?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerEngasjementet rundt en eventuell fusjon mellom Glommen Skog og Mjøsen Skog er stor. Det er bra!

Temaene er mange og komplekse, og strekker seg fra de nære og kulturbetingede faktorene til de utfordringer man står ovenfor både nasjonalt og internasjonalt.

Skognæringen har gått gjennom store endringer gjennom mange år. Denne utviklingen vil fortsette, kanskje enda raskere enn før. Glommen har mange oppgaver å ivareta for sine eiere for å styrke grunneierretten og arbeide for optimal avkastning på eiendommene. Samtidig skal dette balanseres mot andre samfunnshensyn som miljø, politikk og annen verdiskapning.

Vår bransje opererer i et internasjonalt marked uten særordninger som i en eller annen form verner våre produkter, og vi påvirkes direkte av internasjonale konjunktursvingninger og valutasvingninger. Norge har en robust sagbruksindustri, mens treforedlingsindustrien har blitt bygget ned i raskt tempo de senere årene. Det arbeides godt med mange nye prosjekter for å øke innenlands treforedling, men realiteten er nok at vi er avhengig av eksport fortsatt i mange år fremover. I dette bildet er det en åpenbar fordel å kontrollere et stort tømmervolum – både for å være en attraktiv og fleksibel leverandør, men også ha en tyngde og posisjon så man ikke avspises som marginalleverandør i dårligere tider.

Glommen har mange oppgaver å ivareta for sine eiere for å styrke grunneierretten og arbeide for optimal avkastning på eiendommene

Glommen har kunder på begge sider; oss skogeiere på den ene siden og industrien på den andre. Dette er en gjensidig avhengighet, men skogeieren er også eier av Glommen og fører naturlig nok til et ekstra fokus. Som på alle andre områder i næringslivet øker kravet til effektivitet og rasjonalisering. Vi merker dette som økende krav til både mer presise og jevne leveranser av virke gjennom året. Et samlet tømmervolum på nær 3 millioner kubikkmeter vil styrke posisjon som en solid, konkurransedyktig og fleksibel aktør.

Glommen og Mjøsen eier til sammen 40 prosent av Moelven Industrier ASA. Det å være stor eier i et industriforetak og samtidig være råvareleverandør gir i utgangspunktet motstridene interesser og er en krevende balansegang som krever klokskap. Vi mener å utøve den i dag. For øyeblikket går Moelven for fulle seil, og ingenting tyder på at det vi endre seg på kort sikt. Imidlertid vil konjunkturene endres, og det vil bli motbakke. Glommen må være rustet til dette også. Skal vi være eier i Moelven må vi være en sterk eier med påvirkningskraft. En 40 prosent eierandel er et godt utgangspunkt for det.

Glommen hevder å være av de dyktigste innen skogfaget, og føler oss trygge på det standpunktet. For å utvikle oss ytterligere i den retningen mener vi at vi bør styrke fokuset på skogfaget og bruke ressurser på dette. Et større selskap kan finne rom for dette. I dette bildet vil et sammenslått Glommen og Mjøsen være godt rustet for fremtiden.

Bedriftskulturene i Glommen og Mjøsen er formet gjennom mer enn 100 år. Det å smelte dem sammen må ta tid

En fusjon er selvsagt også en risiko. Historien er full av eksempler på fusjoner hvor resultatet av 1+1 er blitt langt under 2, og det som i utgangspunktet skulle bli et løft ikke blir som forventet. Fundamentet må være tuftet på en felles vilje og retning. Dette vil stille krav både til eiere og administrasjon i begge selskaper for å kunne lykkes. Glommen har imidlertid også to vellykkete fusjoner bak seg og har slik sett et erfaringsunderlag å bygge på.

Det er sterke kulturer både i Glommen og Mjøsen. Den tydeligste er konkurransebildet hvor Glommen i alle år har levd i et utsatt marked, mens Mjøsen har hatt mer forutsigbare kår. Dette er imidlertid i endring, konkurransen er kommet for å bli i alle områder og vil bli en rammebetingelse. Jeg er enig med tidligere styreleder i Glommen, Einar Gjems, som i Østlendingen 24.11. sier at en må ta utgangspunkt i de kulturene som finnes og ikke sette dem opp mot hverandre. Det må spilles på egenartene, det å tvinge det inn i en konformitet er dømt til å mislykkes. Bedriftskulturene i Glommen og Mjøsen er formet gjennom mer enn 100 år. Det å smelte dem sammen må ta tid.

Fusjon er en eiersak, men tilbakemeldingene fra ansatte i Glommen er at de vil fortsette å jobbe hardt, hver dag, for å gi andelseiere det beste tjenestetilbudet og de beste betingelsene – uavhengig av konstellasjon, navn og kontoradresse!

Fusjonsforhandlingene startet med at både Mjøsen og Glommen så utfordringene framover med de samme ‘briller’. Vi er også enige om at vi har forskjellig historie og kulturer. Vi mener at et sammenslått og fusjonert selskap vil stå sterkere i den framtidige konkurransen og som talerør inn mot et stadig mer krevende samfunn rundt oss.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags