Jordvernalliansen i Hedmark har merket seg den «tverrpolitiske» gleden over at Biltema snuser på en etablering på Tynset. Dette vil være en spennende tilvekst for næringslivet i regionen og vil gi flere arbeidsplasser til Tynset, noe som selvsagt er svært positivt. Biltema har imidlertid noen klare krav til plassering og areal hvor de ønsker å etablere seg. Vi ser at Tynset Høyre igjen tar til ordre for etablering i området ved Røroskrysset og Glåma. Det vises til en «konstruksjon» de kaller Glåma næringspark, som de mener vil være perfekt for en slik etablering. De ønsker at Biltema skal gi mange knoppskytinger på vestsida av Glåma. Men denne jorda er faktisk opptatt til næringsvirksomhet i dag – nemlig til matproduksjon!

I Norge er kun 3 prosent av landarealet dyrka mark, og av dette egner kun 1/3-del seg til annet enn grasproduksjon. Dette er lavere enn i alle andre land det er naturlig å sammenligne oss med. Stortinget har vedtatt at jordvernet skal skjerpes, og at omdisponering av dyrket mark skal kuttes til maks 4000 dekar årlig. Dette må få følger i praktisk politikk lokalt i alle landets kommuner. Stortinget har også vedtatt at matproduksjonen i Norge må økes i takt med befolkningsutviklingen, og verdens befolkning er i 2050 beregnet til å være rundt 9 milliarder. FAO (FN) har beregnet at den globale matproduksjonen må økes med 70 prosent innen 2050 for å sikre verdens befolkning tilstrekkelig med mat. Jordvernalliansen, bestående av en rekke organisasjoner innen landbruk, friluftsliv og fagbevegelse, jobber får å synligjøre betydningen av å ta vare på den viktigste ressursen i matproduksjonen – dyrka jorda vår.

Landbruket og landbruksbasert industri er en meget viktig næring for hele Nord-Østerdalen

 

Husk at matjord er en ikke-fornybar ressurs! Tynset har noen av sine beste matjordarealer på elvesletta i dalbunnen. Landbruket og landbruksbasert industri er en meget viktig næring for hele Nord-Østerdalen, og danner grunnlaget for bosetting i regionen. Da må ikke Tynset bokstavelig talt bygge ned grunnlaget for matproduksjonen!

Vi vet av erfaring fra andre byer og tettsteder at når en først tar «hull på» nye arealer for omdisponering til annen næring, vil det fort bli en smitteeffekt. Dette vil vi advare på det sterkest mot! Ved å tillate omdisponeringer på vestsida av Glåma, vil presset mot omkringliggende arealer øke betydelig. Vi er derfor glad for at politikerne i kommuneplanen sa «nei» til å etablere næringsarealer i Motrøkrysset eller på vestsida av elva. Dette må politikerne holde fast ved, uansett hvilke «fristelser» Biltema kommer med. Vi er også urolig for signalene fra Senterparti-ordføreren om å åpne for at Biltema kan etablere seg på den sentrumsnære dyrkamarka ved Domus. At Senterpartiet eventuelt skal gå inn for å ofra dyrka mark for etablering av annen næring er oppsiktsvekkende. Vi utfordrer kommunen til å utvise en større kreativitet for å finne nødvendige arealer til Biltema, f.eks. ved fortetting av eksisterende næringsarealer. Ved å utnytte dette potensialet, kan en samtidig ivareta et sterkt jordvern på Tynset! Kun 3,6 prosent av landarealet i Tynset kommune er jordbruksareal. Da bør det være mulig å finne tomt til Biltema på de resterende 96,4 prosent....