Gå til sidens hovedinnhold

Åmot Ap støtter østre togtrasè

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åmot kommune er en kommune med stor innpendling (spesielt til Høgskolen og Forsvaret). Samtidig jobbreiser mange ut av kommunen til Elverum, Hamar, Gardermoen og Oslo-området. En framtidsrettet infrastruktur for jernbanen vil være av svært stor betydning for vår kommune. Det er liten tvil om at dagens tilbud oppfattes som lite framtidsrettet. Med en modernisert og framtidsrettet jernbane vil bo- og arbeidsmarkedsregionen utvides, og gjøre det lettere å bo i Åmot. For store virksomheter som Høgskolen og Forsvaret vil en elektrifisering av jernbanen, med hyppigere avganger og kortere reisetid være viktig. Ikke minst vil kommunikasjonen mot Gardermoen og Oslo-området være avgjørende. I dag oppleves ikke tog fra Rena som et spesielt attraktivt tilbud til Oslo. Antall avganger og reisetid inkludert togbytte på Hamar) er rett og slett et problem hvis tog skal være et primært framkomstmiddel i en vår region.

For Åmot kommune handler en framtidsrettet løsning for jernbanen om:

1. Elektrifisering

2. Antall avganger og reisetid

3. Direkte tog fra Rena til Oslo

4. At løsningen som velges har et godt nok trafikkgrunnlag til at tilbudet opprettholdes over tid

En framtidsrettet løsning for jernbanen i vår region vil være av største betydning for vår kommune og vår region framover, og vi støtter regionrådets anmodning til departementene om å fatte en snarlig avgjørelse og komme i gang med framtidas jernbanetilbud i vår region.

Vi gjengir Sør-Østerdal Regionråds uttalelse som er sendt til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Åmot Ap mener dette er en god uttalelse som vi gir vår fulle tilslutning til:

«Intercitynettet er ryggraden i framtidens jernbanetransport på Østlandet, og vesentlig for et klimavennlig transportsystem som binder landsdeler sammen. Diskusjonen om trasévalg og stasjonsplassering i Hamar har foregått lenge. Regjeringen har uttrykt at de ønsker østlig trasè, men noen endelig avgjørelse er ikke tatt. Vi oppfordrer derfor Departementet om at det tas en snarlig avgjørelse i denne saken.

Trasévalget i Hamar vil ha stor betydning for hele Østerdalen. Dette fordi en stasjon ved Vikingskipet gjør det mulig å opprette en direkte linje mellom Trondheim/Østerdalen og Oslo uten at togene må kjøre til Hamar stasjon og snu der. Dette vil redusere reisetiden betydelig. For eksempel vil en slik direktelinje, kombinert med elektrifisering, kunne gjøre det mulig med en betydelig redusert reisetid Elverum–Oslo.

En slik løsning vil åpne store muligheter for Sør–Østerdal. For eksempel vil dagpendling til Oslo kunne bli både realistisk og attraktivt for mange i Elverum-området. For Rena og Åmot gir dette svært spennende perspektiver. Direktetog Rena–Oslo vil ha stor samfunnsnytte og betydning for både studenter ved Høgskolen og forsvarsansatte i Rena Leir.

Et valg av østre trasè på Hamar vil kunne bety en revitalisering av Rørosbanen. Mulighetene for direktetog Østerdalen–Oslo vil kunne øke antall reisende og framskynde en etterlengtet elektrifisering av denne strekningen.

Regionrådet for Sør- Østerdal vil med dette understreke viktigheten av trasévalg Øst på Hamar og stasjon ved Vikingskipet. En slik løsning vil være svært positiv for hele Østerdalen.»

Kommentarer til denne saken