Ifølge Folkehelseinstituttet vil halvparten av befolkningen få psykiske helseproblemer direkte eller indirekte i løpet av livet. Psykiske plager er vanlig, men det positive er at de fleste som får dette blir friske. Det er viktig med større aksept og åpenhet rundt disse spørsmålene. Det vil gjøre det lettere å hjelpe de som trenger det. En god psykisk helse er viktig for å ha god livskvalitet. Derfor er psykisk helse en av Høyres og regjeringens viktigste satsingsområder.

Et bakteppe når vi diskuterer psykiske helse er undersøkelser som viser at flere enn hver femte av oss føler seg ensomme. Hele 70 000 nordmenn har ingen nære fortrolige eller venner de kan vende seg til når de trenger noen å snakke med. Samfunnet har endret seg, og flere bor alene uten nettverk i familie og nabolag. Disse utfordringene må vi som samfunn ta på alvor. Både enkeltpersoner og det offentlige må søke å inkludere de som føler seg utenfor. Å føle tilhørighet i formelle og uformelle fellesskap gir livet retning og mening.    

Mobbing, rus og psykiske lidelser er ofte koblet sammen og bør håndteres i en samlet strategi. Regjeringen legger opp til en betydelig satsing på psykisk helse i forslaget til statsbudsjett. Dette omfatter både en innsats mot mobbing, et historisk løft for rusfeltet og satsing på psykologer i kommunene. Regjeringen foreslår å bevilge om lag 115 millioner kroner til arbeidet mot mobbing. Mye av pengene skal gå til økt forebygging og bedre håndtering av mobbesaker gjennom kompetanseheving.

I tillegg er opptrappingsplanen for rusfeltet et historisk løft. Bevilgningen til rusfeltet skal økes med 2,4 milliarder kroner i perioden 2016-2020. 200 millioner kroner av veksten i kommunenes frie inntekter i 2019 er begrunnet med økt innsats på rusfeltet. Fra 1. januar 2020 har regjeringen lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. I budsjettet for 2019 foreslås det en økning i bevilgningen til rekruttering av psykologer i kommunene på 50 millioner kroner. Det tilsvarer om lag 125 nye psykologårsverk. Samlet foreslås det å bevilge 205 millioner kroner til dette tiltaket.

Selv om vi allerede gjør mye bra for å bekjempe mobbing i Elverumsskolen bør vi ta imot regjeringens satsing med åpne armer. 

 

Elverum ligger over gjennomsnittet av kommunene når det gjelder mobbing på 7. trinn i grunnskolen. Selv om vi allerede gjør mye bra for å bekjempe mobbing i Elverumsskolen bør vi ta imot regjeringens satsing med åpne armer. 

I Elverum har vi også hatt en økning i antall henvendelser til hjemmetjenester for rus og psykisk helse. Økningen fra 2016 til 2017 var på 53 %, og i 2017 var det totalt 442 brukere som mottok psykisk helsetjeneste i Elverum. Denne økningen er bekymringsfull og satsingen fra regjeringen er derfor svært velkommen. Økningen for Elverum i opptrappingsplanen for rusfeltet er kr. 763.000 for 2019.

Når det gjelder kommunepsykologer har vi vært forutseende og tidlig ute i Elverum. Elverum Høyre hadde dette som valgkampsak allerede i 2011, og vi la inn midler til kommunepsykologer i det borgerlige budsjettet for 2013. På dette området ligger vi derfor bedre an enn mange andre kommuner. Dette gjør oss bedre i stand til å følge opp alle med psykiske utfordringer.

Regjeringens satsing for bedre psykisk helse er meget positiv. Den vil bidra til at vi kan hjelpe flere som sliter, også her i Elverum. Kommunens budsjett for 2019 blir stramt, men tiltak innenfor psykisk helse er noe vi bør strekke oss for å prioritere også i kommunens budsjett. Husk at halvparten av oss opplever slike problemer i løpet av livet. Tiltak for bedre psykisk helse er derfor en svært viktig del av kommunens velferdsoppgaver.