Igjen der vi at NINA publiserer at «genetisk viktige» individer har nådd den gjenetablerte sør-skandinaviske ulvestammen. Igjen tar de det for gitt at de individene det gjelder, kommer naturlig vandrende fra Russland via Finland, - uten å nevne ett ord om tilstanden i ulvestammen i disse 2 landene.

Ut fra hva finske ulveforskere skriver, så burde de så absolutt ha vist vitenskapelig interesse for denne problematikken. I sitt doktorgradsarbeide presentert ved universitetet i Oulu i mai 2013, har den finske genetikeren Eeva Janson undersøkt historikken i den russiske og finske ulvestammen.

Det interessante for oss er situasjonen fra -70 tallet og framover. Det Janson og andre finske forskere forteller, er at fra da, og framover var stammen på et lavmål med kun sporadisk yngling av ulv i Finland.

Først da de kommunistiske grensegjerdene forsvant med Sovjetunionens fall først på -90 tallet, tok den finske ulvestammen seg opp . De regner med at den hadde årlige ynglinger først fra ca 1995. Stammen kulminerte så ved tusenårsskiftet og Janson beskriver et kollaps i bestanden fra 2006. Siden -90 tallet har det også vært en sterk nedgang i den russiske nabostammen og vandring mellom stammene er pga dette blitt sterkt redusert, slik at genetiske forskjeller har oppstått.

Man skal her merke seg at avstanden mellom disse to nabostammene bare er en brøkdel av avstanden hit til vår norsk/svenske stamme!! Mens stammen var på veg opp , utførte finnene 2 større studier med radiomerking for å se på unge ulvers vandringer før de slo seg ned. Begge viste en gjennomsnittlig vandring på knappe 10 mil før nytt teritorium ble opprettet ,og ingen merkede nådde hit til vår stamme. For å komme hit , måtte de ha passert både de finske og svenske reinbeiteområdene. Særlig i det finske er det nærmest fri jakt på ulv og alle merkete ulver som kom inn dette området ,ble uten unntak skutt.

Det NINA forsøker å fortelle oss, er at det fra disse to små isolerte nabostammene, med liten innbyrdes kontakt, nå kommer en jevn strøm av ”genetisk viktige” utvandrere som går over 1000km gjennom områder med fri ulvejakt til vår svensk/norske ulvestamme.

NINA sin forklaring på opphavet til vår stamme er også at det var finske ulver som vandret disse 1000 km fra Finland sent på -70 tallet, - i en tid da finske forskere beskriver at den finske stammen var på et lavmål (10-20individer nær den russiske grense sør i landet). Hva er sannsynligheten for at finsk ulvestamme ( uten egen yngling), selv kan sende ut vandrere som grunnlegger en ynglende stamme over 1000 km unna - etter å ha vandret gjennom områder med fri jakt?? Igjen skal vi huske at den finske forskningen viser at vandrende ulver slår seg ned i første ledige område.

Vi ser igjen at NINA unnlater å informere den norske offentligheten om viktige utenlandske forskningsresultater som motsier deres egen forklaring.

Fra før har vi sett at de helt har unnlatt å nevne Anna-Karin Sundqvist ved Uppsala Universitet sine genetiske analyser, som viser at de to første hannulvene på tidlig -80 tall slett ikke kommer fra verken Finland , Russland eller Baltikum. Det er disse studiene som i vår får Stortinget til å kreve at opphavet til dagens ulvestamme skal undersøkes av nøytrale forskere.

At NINA på typisk måte unnlater å opplyse om tilstanden i finsk og russisk ulvebestand , understreker viktigheten av å komme raskt i gang med denne undersøkelsen. Både Janson og Sundqvist sine forskningsresultater peker i samme retning, nemlig at Nina sin forklaring på opprinnelsen til vår ulvestamme ikke kan være riktig. Det er på høy tid at Regjeringen nå skjærer igjennom forvaltningens forsøk på trenering og desinformasjon, og snarest retter seg etter Stortingets pålegg om å bestille en uavhengig utredning. Relevant metodikk og kompetanse er tilgjengelig utenfor det lille innadrettede fagmiljøet som til nå har vært brukt som premissleverandør.