Stortingets rovviltforlik i 2011 vedtok et bestandsmål på 39 ynglinger med jerv i Norge, hvorav 5 i Hedmark. Det ble også vedtatt å evaluere bestandsmålene etter fem år.

I perioden 2015 – 2018 har vi i Hedmark hatt henholdsvis 8, 8 og 15 ynglinger i Hedmark, som gir et snitt på 10,3, over det dobbelte av bestandsmålet. På landsbasis er det i år registrert 57 jervekull, hele 17 flere enn i 2017. En økning på hele 42,5 %, jevnt fordelt på alle forvaltningsregioner i landet, som alle ligger over bestandsmålene. Vi er kjent med at jervetispene ikke yngler hvert år, og at det ikke er enkelt å forutsi nøyaktig antall kull neste år. Men på bakgrunn av de siste års utvikling stiller vi likevel spørsmål ved bestandsreguleringen. Videre stiller vi spørsmål om evalueringen av bestandsmålene som ble vedtatt i 2011 er gjennomført.

På bakgrunn av de siste års utvikling stiller vi likevel spørsmål ved bestandsreguleringen

 

Da det i fjor ble registrert 8 kull i Hedmark, ble det samme høst tatt ut 12 jerv under lisensjakta. Vi kan ikke se at dette uttaket virket særlig bestandsregulerende, da Rovdata har påvist 15 kull i Hedmark i 2018. Rovviltnemnda for region 5 (Hedmark) vedtok derfor at det skulle tas ut 20 individer, derav 5 innenfor ulvesona, under årets lisensjakt. Dette var ikke et urimelig vedtak. Likevel innskrenket KLD etter klagebehandling lisensjakta til 16 individer i såkalt blå sone, som ikke omfattes av ulvesona. Begrunnelsen for vedtaket var at konfliktnivået med husdyr (sau) er i dag mindre øst for Glomma (i ulvesonen), etter at antall beitedyr et betydelig redusert etter innføring av sonen. Dette stemmer ikke. I 2017 ble det tatt sau av jerv ved Nysetra i Grue og innenfor det rovdyrsikre gjerdet i Trysil.

Vi vet at det er store mørketall på tap av sau til jerv. Jerv graver ned sine byttedyr og derfor er dokumentasjon vanskeligere enn på annet rovvilt. Dette fører til store påkjenninger for beitebrukerne da vi dessverre har en større og større mistenkeliggjøring i form av at mange mener tapstallene skriver seg fra helt andre årsaker enn rovvilt. I tillegg virker avkortning i erstatninger, statistikker som sier at tapstallene går ned, og manglede vilje til bestandsregulering som et særdeles tydelig signal om at næringa er uønsket. Selv i beiteprioriterte områder.

Jerv graver ned sine byttedyr og derfor er dokumentasjon vanskeligere enn på annet rovvilt

 

Nylig ble vi gjort kjent med at en ung, nyetablert gårdbruker fikk innvilget såkalte SMIL-midler (utbetales av fylkesmannen) til å sette opp rovviltsikre gjerder for sauene sine innenfor ulvesonen. Året etter utvidet han besetningen med et lite antall dyr, og søkte fylkesmannen om tilskudd til hjemmebeite. Søknaden ble avslått, med begrunnelse om at det ikke gis tilskudd til nyetableringer eller utvidelser av beitedyr innenfor ulvesonen. Det finnes flere liknende eksempler.

Innenfor ulvesona kjenner innbyggerne nå mer og mer på at området utvikles til et rovdyrreservat hvor menneskene har færre rettigheter og lavere livskvalitet enn ellers i landet. Rovdyrene går foran – menneskene som bor her må leve med beslutninger som tar fra oss næringsgrunnlaget, tatt av myndighetspersoner som ikke selv er berørt. Bondelaget ser på økningen av rovviltbestanden i Hedmark og uviljen mot lisensfelling av alle de store rovdyra innenfor ulvesonen som en snikinnføring av er rovdyrreservat. Vi som bor her har aldri blitt spurt.

Innenfor ulvesona kjenner innbyggerne nå mer og mer på at området utvikles til et rovdyrreservat hvor menneskene har færre rettigheter og lavere livskvalitet enn ellers i landet

 

NINA offentliggjorde nylig i Nationen at de hadde fanget opp alle de fire rovdyrene på ett viltkamera i Østerdalen i løpet av en måneds tid. Høres dette eksotisk ut? Det er ikke bare lettvint for mennesker å skulle bo, leve og livnære seg med disse naboene.

Akkurat som med ulveforvaltningen spør vi: Er bestandsmålet for antall jerv og ynglinger ensbetydende med minimumsmål? Og er det en reell plan at ulvesonen skal bli til et reservat for store rovdyr?