Det blir ingen lisensjakt på jerv innenfor ulvesona i år. Hvem har bestemt det? Ikke Stortinget for de har satt et bestandsmål som er  bare en tredjedel av påviste jerveynglinger. Klima og miljødirektoratet har visst foreslått at forvaltningsområdet for jerv bør utvides til også å omfatte det meste av ulvesona.

Ingen folkevalgte myndigheter har bedt om noen utvidelse. Betyr det at vedtakene er ulovlige, og at vi som har beitedyr og skadepotensial og også andre kan jakte jerv som det passer?

Er det ikke Stortinget som har lovgivende myndighet her i landet. Rovviltforvaltningen utgjør, for mange i distriktene, minimumsfaktoren for å trives og drive næring. Det må være helt uakseptabelt at direktoratet gang på gang styrer etter egne interesser på tvers av Stortingets vedtatte føringer.

De har turet fram som de har villet i flere år kun fordi de har et ekstremt selvhøytidelig kroppsspråk. De miljømessige konsekvensene er heller på minussiden og et rovdyrreservat som det legges opp, til bør ikke være et land med likhetsprinsipp verdig. Håper på kraftige protester.