Du skal ikke tåle så inderlig vel...

Av
DEL

Meninger
I påsken ble det skutt en bjørn i Meråker i Trøndelag. Fellingstillatelse ble gitt etter observasjon av spor. Bakgrunnen var tap av 182 sau til bjørn sommeren 2018. Uka før angrep en bjørn sau rett ved et gardstun i Atndalen i Stor-Elvdal kommune i Hedmark. Kontrasten til fellingstillatelsen i Meråker er slående: Søknad om fellingstillatelse ble kontant avslått. Vi har nå kommet til juni måned, og enda foreligger ikke avslaget som skriftlig enkeltvedtak, og klage har dermed ikke vært mulig. Sommeren 2018 ble 185 sau tatt av bjørn på beite i Stor-Elvdal. Trøndelag har store tap til bjørn samlet sett, men belastningen i enkelte områder i Hedmark er altså også svært stor. Det skulle ikke være noen grunn til å behandle en bjørn som faktisk har angrepet sau i Stor-Elvdal mildere enn bjørn som ikke er påvist som skadegjører i fylket lenger nord.

I mesteparten av 1900-tallet hadde landbruk og beitedyr høyest prioritet i utmarka i Norge. Vi var en nasjon som husket matknapphet. Folk var vant til nøysomhet og å utnytte begrensede ressurser godt. Beiteressurser og dyrka mark hadde stor verdi. Likedan var det i våre naboland.

Utover på 1980-tallet vokste imidlertid rovviltbestandene. Svensk landbruk nord for Skåne ble i stadig større grad preget av avfolkede bygder, og bestandene av bjørn, og senere ulv, vokste fram. Dyra fant veien inn i Norge etter hvert som de ble flere, og langs svenskegrensa økte problemene med at husdyr på beite, først og fremst sau, ble tatt av fredet rovvilt.

Jerven spredte seg fra høyfjellsområdene sør- og østover etter hvert som mengden kadaver økte i kjølvannet av mer bjørn og ulv.

Stortinget har fastsatt bestandsmål for bjørn, ulv, jerv og gaupe, og det er forutsatt at bestandene skal forvaltes slik at de holder seg innenfor bestandsmålene

Det meldte seg behov for nye forvaltningsregimer for å håndtere konflikten rovvilt/beitedyr. Vi fikk kjerneområde for bjørn i Hedmark øst for Glomma (unntatt Trysil), og senere kom ulvesone i omtrent samme område, men denne gangen var Trysil med. Glomma skulle være en barriere for rovviltet, men ellers var nok utbredelsen av kjerneområder og soner gjenstand for en viss politisk hestehandling.

Det har vært stor uro i områdene som har det største rovvilttrykket, og det er skarpe fronter mellom tilhengere og motstandere av en større stamme av rovvilt. Uenigheten går langt inn i de fleste politiske partier.

Stortinget har fastsatt bestandsmål for bjørn, ulv, jerv og gaupe, og det er forutsatt at bestandene skal forvaltes slik at de holder seg innenfor bestandsmålene. Det er også definert soner som er prioritert for beitedyr, soner for delt forvaltning og ei ren ulvesone der det ikke er tillatt å slippe sau på utmarksbeite.

Status per i dag er at alle bestandsmål er oppfylt eller overoppfylt, og at det er Hedmark som har størst sumbelastning. Bjørnebestanden er på bestandsmålet på tre årlige ynglinger i Hedmark. Jerven har 15 ynglinger, tre ganger så mange som bestandsmålet på 5. Ulven har åtte ynglinger, bestandsmålet er satt til 4-6.

Av disse skal tre være helnorske, siste opptelling viste at vi har fem flokker som bare holder til i Norge (Hedmark). Det kan virke som sittende regjering oppfatter dette som minimumsmål, da det gjøres lite for å holde bestandene nede når de når målet.

Det drives en uthaling med byråkratiske labyrinter knytta til felling, forebygging og erstatning, der folk gradvis gir opp først innafor soner, deretter i områdene rundt. Myndighetene driver også aktiv forskjellsbehandling, der rovdyrangrep i et område (Hadeland/Toten sommeren 2017) utløser ekstraordinære midler for å kompensere ekstraarbeid for bøndene, men andre ikke får det (Rendalen /Tynset sommeren 2018, hver tredje sau på beite ble tatt av ulv). Det gis fellingstillatelse i Meråker, men ikke i Stor-Elvdal.

Alt dette er konsekvenser av praktisk politikk, og det virker som ansvarlig myndighet gir blaffen i det. Summen av politikken skaper er et alvorlig anslag mot tilliten som kjennetegner det norske samfunnet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags