Nyttige idioter for oljeindustrien

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerKlimakrisa skyldes forbruk av fossile ressurser. Vi må øke bruken fornybare biologiske ressurser. Det haster med drahjelp fra miljøvernbevegelsen.

FNs klimapanel kom nylig med en illevarslende rapport om framtiden for kloden vår. Panelet har undersøkt hva som skal til for å begrense økningen av temperaturen til 1,5 grader innen år 2100. Konklusjonen er at utslippene av klimagasser må halveres de neste 12 årene. En nesten umulig oppgave som vi likevel må løse. Hvis vi ikke lykkes vil global oppvarming og ekstremvær få katastrofale følger for økosystemer, mennesker og samfunn.

Klimapanelet er klarere enn noen gang på at bruk av kull og olje må reduseres drastisk og raskt for å kutte utslipp. Det må satses betydelig mer på fornybar biomasse til å erstatte fossile ressurser.

Det må satses betydelig mer på fornybar biomasse til å erstatte fossile ressurser

Men det er ikke nok å redusere utslippene. Ekspertpanelet slår fast at vi i tillegg er nødt til å fjerne CO2 fra atmosfæren. Tiden er for knapp til å vente på teknologiske gjennombrudd i form av nye metoder til å fange og binde klimagassene. Panelet konkluderer at vi må bruke naturens egen metode, nemlig fotosyntesen.

Det må plantes mye mer skog i verden, og det må etableres energiplantasjer. Mye mer biomasse må brukes til energiproduksjon. CO2 som frigjøres fra energiproduksjonen må så fanges og lagres. Da oppnås negative utslipp. FNs klimapanel mener dette er nødvendig for å hindre katastrofal oppvarming.

Vi har ikke tid til å fortsette disse konfliktene. Norge har store mengder biomasse i skog som i dag ikke utnyttes optimalt

Konfliktene mellom de som vil verne skogen i Norge og de som vil utnytte skogressursene har pågått lenge. De senere årene har debatten også dreid seg om hvorvidt det er best for klimaet å la skogen stå eller om det er bedre å bruke trærne til klimavennlige produkter og energi. Noen miljøorganisasjoner har argumentert sterkt imot å ta ut mer ressurser fra skogen. De har stilt spørsmål ved klimaeffekten, og trukket fram økt hogst som en trussel mot artsmangfoldet.

Vi har ikke tid til å fortsette disse konfliktene. Norge har store mengder biomasse i skog som i dag ikke utnyttes optimalt. Tilveksten er langt høyere enn uttaket. Jeg håper miljøvernbevegelsen vil delta i en felles dugnad for å optimalisere produksjonen og bruken av fornybar biomasse. Det blir ikke et skifte bort fra fossile ressurser hvis vi ikke velger et fornybart alternativ. Norge må plante mer skog og bruke mer av skogressursene.

Miljøvernere som kjemper imot bruk av skogressursene bidrar indirekte til å opprettholde etterspørselen etter fossile ressurser

Dette må gjennomføres i samsvar med norske lover og regler og bærekraft-sertifisering som skal sikre at vi også tar vare på det biologiske mangfoldet. Hvis vi ikke klarer å begrense temperaturøkningen til 1, 5 grader så vil naturverdier og mye av artsmangfoldet forsvinne både i Norge og globalt.

Norge bruker betydelige ressurser på å utvikle teknologi for fangst og lagring av klimagassen CO2. Denne satsingen bør vris mot bioenergiprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Dette er eneste mulighet for å fjerne tilstrekkelige mengder klimagasser fra atmosfæren i overskuelig framtid.

For å få fart på den nødvendige omstillingen trengs drahjelp og bidrag fra en samlet miljøbevegelse. Hvis miljøorganisasjoner er kritiske til å bruke skogråstoff til energi fordi klimaeffekten ikke er bra nok så håper jeg de kan bidra i arbeidet med bygge kunnskap og teknologi som kan øke effektiviteten.

Miljøvernere som kjemper imot bruk av skogressursene bidrar indirekte til å opprettholde etterspørselen etter fossile ressurser. Jeg kan ikke skjønne at det er i deres interesse å framstå som nyttige idioter for oljeindustrien. Det tjener i hvert fall ikke miljøet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags