Hva nå med sykehusene?

Av
DEL

Meninger
Vi som har arbeidet i Sykehuset Innlandet i flere år, har opplevd utredninger og prosessersom i utgangspunktet skulle føre til en sykehus struktur til det beste for pasientene. For 15 år siden kjempet ledelsen i sykehuset for et hovedsykehus litt nord for Brumunddal, dette ble skrinlagt. Så kom lovnaden fra statsministeren og helseministeren om et erstatningssykehus for Hamar på Sanderud.

Så forsvant dette alternativet, inn kom forslaget om et stort og komplett Mjøssykehuset. På mange måter et godt forslag som fagfolkene lang på har støttet. Man vil få et komplett medisinsk tilbud både innen somatikk og psykiatri, i utgangspunktet et sykehus til det beste for pasienten. Plasseringen i Moelv med omtrent like lang reisevei for alle, ble et kompromiss. Det er like dårlig for alle med bostedsadresse i de tre Mjøsbyene. Fagfolkene har hele tiden vært krystallklare på at et nytt Mjøssykehus skal være komplett og stort nok, man må ikke bygge for lite slik man har gjort i Østfold.

Man må opprettholde ressurskrevende og dyre vaktordninger på tre steder og rent faglig er det kun ulemper med en slik løsning

Vedtaket som foreligger er dessverre ikke slik fagfolkene så for seg, det er bevilget 8,65 milliarder kr til mellomstort sykehus. For lite for et komplett, godt Mjøssykehus inneholdende både somatikk og psykiatri. Helseministeren og styret i Helse Sør Øst vedtok at man skulle opprettholde driften på to av de andre sykehusene. Sykehuset Innlandet får da et mellomstort Mjøssykehus, et akutt sykehus uten kirurgi og et elektivt sykehus. Man må opprettholde ressurskrevende og dyre vaktordninger på tre steder og rent faglig er det kun ulemper med en slik løsning. Det vil også kunne gi rekrutteringsproblemer. I disse dager diskuter ansatte og ledelsen i Sykehuset Innlandet hva disse sykehusene skal inneholde og etter jul kommer vedtaket om hvor de skal ligge. Et alternativ som kan bli en realitet er et sykehus i Moelv, et på Gjøvik og et på Lillehammer. En uakseptabel løsning for befolkningen i Hedmark.

Et viktig forutsetning for at det skal bygges et Mjøssykehus er at Sykehuset Innlandet har god økonomistyring og penger på bok. Styreleder i Helse Sør Øst Svein Ingvar Gjedrem presiserte i et intervju at Sykehuset er helt avhengig av at det er en fornuftig økonomi i det nye sykehusprosjektet. Onde tunger hevder også at interessen for et Mjøssykehus ved Mjøsbrua ikke er spesiell stor i Helse Sør Øst, man har mer enn nok problemer med å løse sykehusstridighetene i OUS.

Et annet forhold som de ansatte i divisjonen Hamar- Elverum føler på kroppen og som oppleves sterkt urettferdig, er den betydelige budsjettsprekken som finnes i divisjonen Lillehammer-Gjøvik. År etter år har sykehusledelsen akseptert et betydelig økonomisk underskudd i denne divisjonen, mens divisjonen H/E stort sett har holdt budsjettet. I år ligger L/G alene an til et budsjettunderskudd på over 100 mill. kr, eller nærmere 10 % av totalbudsjettet, mens H/E ligger an til et budsjettunderskudd på ca. 10 mill. eller ca. 1 % av budsjettet. Underskuddet medfører at divisjonen H/E har store problemer med å anskaffe nødvendig medisinsk utstyr. I løpet av de siste 3 årene er det ansatt over 100 nye medarbeidere på L/G, mens man på H/E ikke har økt bemanningen. Når man ser på produksjonstallene har det vært en økning på H/E med 18 % i løpet av en 10 års- periode, mens det på L/G kun har vært en økning på 7,5 % til tross for en betydelig vekst i antall ansatte. Produksjonen pr. ansatt er langt høyere på H/E enn L/G og konsekvensen av dette er at situasjonen både for pasienter og ansatte oppleves dårligere på H/E.

Arbeidssituasjonen for de ansatte på H/E oppleves så hektisk og slitsom at flere ikke orker arbeidspresset

Dette er forhold som sykehusledelsen godt kjenner til, og som er problematisert uten at man evner å gjøre noe med det. Det oppleves selvsagt sterkt urettferdig og demotiverende at H/E hele tiden gjør strukturelle endringer og behandler stadig flere pasienter, uten at andre i samme sykehus gjør det. Arbeidssituasjonen for de ansatte på H/E oppleves så hektisk og slitsom at flere ikke orker arbeidspresset. En god del erfarne medarbeidere har de siste par år sluttet og funnet seg annet arbeid nettopp fordi arbeidsforholdene er bedre på andre sykehus. Hvis entusiasmen, engasjementet og ståpå viljen forsvinner i Hamar-Elverum på grunn av de nevnte forhold vil det bli et økonomisk totalhavari for Sykehuset Innlandet. Dette vil i stor grad redusere muligheten for et nytt, komplett Mjøssykehus.

Det er således flere mørke skyer over Mjøssykehus-prosjektet. Mulig har man havnet i den situasjonen at det er fornuftig å relansere 2- sykehusmodellen i Innlandet, ett sykehus i nærheten av Hamar og ett i en av de andre Mjøsbyene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags