Tolga og vindkraft

Av
DEL

Leserbrev
Formannskapet i Tolga er avvisende til at det skal etableres vindkraft i de foreslåtte områdene «Nordre Hedmark» som Tolga kommune omfattes av. Formannskapet støtter ikke nasjonal ramme for vindkraft. Tolga kommune har bidratt til fornybar energi gjennom kraftutbygging av Tolgafallene, og mener denne nedbyggingen av verdifulle naturområder vil forringe kommunens næringsgrunnlag.

En stor andel av fritidsboligene i Tolga kommune ligger i østlige områder i kommunen, og områdene er mye brukte områder for friluftsliv og rekreasjon. Næringsgrunnlaget for lokalsamfunnene i disse områdene er basert på landbruk og turisme, og det er et stort potensiale i å videreutvikle dette. De eneste rutene for DNT i vår kommune går gjennom dette området, og har store opplevelseskvaliteter.

Næringsgrunnlaget for lokalsamfunnene i disse områdene er basert på landbruk og turisme

Deler av området i Tolga omfatter Tolga østfjellvillreinområde, med barmarksbeite, helårsbeite, kalvingsområder og flere trekkområder. Dette er viktige leveområder for villrein med bukkeflokker hvor opptil 150 bukker opererer regelmessig. Reinen bruker hele området. Vi stiller spørsmålstegn ved hvorfor dette villreinområdet ikke er ekskludert av NVE når alle nasjonale villreinområder har blitt ekskludert, og er foreslått ekskludert av Miljødirektoratet.

Med Femund og nasjonalparkene i øst, Sølen landskapsvernområde i sør og Røros bergstad og Circumferensen i Nord vil det foreslåtte området for vindkraft være et massivt inngrep i en regionen som har felles historie, identitet og et unikt felles natur og kulturlandskap hvor en samordnet og velutviklet kvalitetsturisme kan være hovedgrunnlaget for et bærekraftig reiseliv. Ut over disse forvaltningsgrensene er natur- og kulturopplevelser vevd tett sammen og synliggjør en rik kulturhistorie med mange ulike kulturminner som f eks kullmiler, seterlandskap m bla Nord Europas eldste andelsmeieri, fangstlandskap med mer. Riksantikvaren påpeker at store deler av området bør ekskluderes. Siden området har store snaufjellsområder vil det være sårbart for visuell påvirkning av vindkraftutbygging.

Tolga kommune skal også synliggjøre sine særtrekk som gjør våre områder uegnet

Tolga kommune vil bruke høringsperioden til en åpen prosess hvor vi samarbeider med de involverte kommunene for å komme frem til felles synspunkt som er viktige for oss i fellesskap, og få kartlagt ytterligere kunnskapshull innen ulike tema. Tolga kommune skal også synliggjøre sine særtrekk som gjør våre områder uegnet. Tolga Østfjell villreinområde er et godt eksempel på det. Det vil være viktig å involvere regionrådene, Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Innlandet.

Tolga kommune ønsker at meningene hos innbyggere og hyttefolk om en mulig vindkraftutbygging i de berørte lokalsamfunnene skal «kartlegges», og vil invitere til at vi får mest mulig samordnede innspill på det. Det vil være viktig å få god informasjon om hva området betyr for folks hverdag slik at Tolga kommune kan få et godt bilde på hva vi vil bruke disse områdene til i framtida. Dette må også sees opp mot folkehelseperspektivet og Tolga kommunes overordnede planer. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags