Trysil Høyre, representert ved Øyvind Bæk, uttrykker i leserinnlegg sist uke undring over at Trysil SV ikke vil delta i fakkeltoget mot ulven, som han skriver, torsdag denne uka. Fakkeltoget arrangeres av Folkeaksjonen for ny rovdyrpolitikk som en markering for endring av dagens rovdyrpolitikk. Det annonseres som en upolitisk folkeaksjon, men det er riktig at de politiske partiene i Trysil ble anmodet om å stille seg bak aksjonen.

Trysil SV har stor respekt for den betydelige delen av Trysils befolkning som føler både sitt næringsgrunnlag, sin kultur, trygghet og trivsel truet av dagens rovviltsituasjon. Alle politiske vedtak og henvendelser til sentrale myndigheter om hvordan dette virker inn på lokalsamfunn og innbyggere, har vært enstemmige, inklusive SVs underskrift.

Trysil SV har også respekt for de av kommunens innbyggere som er enig i dagens forvaltning, eller som ikke finner at rovviltforvaltning er en aktuell sak å gå i fakkeltog for. Blant Trysil SVs medlemmer er de i flertall. Derfor vil ikke Trysil SV som parti delta i fakkeltoget. Våre medlemmer og sympatisører har selvfølgelig full frihet til å vurdere sin egen deltakelse.

Samtlige partier på Stortinget sto bak Rovviltforliket i 2011, der målet om en todelt forvaltning uten for store konsekvenser ble opprettholdt. Blant annet heter det i forliket at nødvergeparagrafen skal endres, slik at rovdyr kan avlives for å beskytte hund ved direkte angrep av rovdyr. Grenseulven skulle regnes inn i den norske ulvestammen og samarbeid med Sverige skulle være i havn innen 2013, eventuelt skulle bestandsmålet drøftes på nytt. Det skulle settes ned et utvalg for å evaluere ulvesona.

Riktignok har SV blitt beskyldt for å hindre at Senterpartiet fikk fullt gjennomslag for sin politikk i den rødgrønne regjeringa, men det har skjedd fint lite etter valget i 2013 også. Bare Gunnar A. Gundersen har sagt at han ønsker å vrake rovviltforliket fra 2011. I en landbruksdebatt på Stiklestad i august i år, sier han ifølge Nationen, at han er alene blant sine partikolleger om å ville det.

Klima og miljøminister Tine Sundtoft, sa på Lesja 15. oktober i år at per i dag ligger vi under bestandsmålet for ulv, bjørn og gaupe, men at regjeringen har tatt en rekke grep for å bedre oppnåelsen av den todelte målsettingen. Blant annet tydeligere soneforvaltning, høyere beredskap for uttak av rovdyr i prioriterte beiteområder før- og under – beitesesongen, samt nye virkemidler for en mer effektiv lisensfelling av jerv (der vi ligger over bestandsmålet).

Den bebudede evalueringen har vært utført av NINA og kun dreid seg om den delen av rovviltforliket som gjelder regional fovaltning. Sundtoft besluttet i august at de landbruksfaglige konsekvensene, for lokalsamfunn og beitenæring, ikke skal evalueres i det hele tatt.

Trysil SV vil mene at Trysil Høyre har større utfordringer i denne saken enn et SV som har ryggrad til å stå oppreist også for et mindretall i Trysils befolkning.
Vi ønsker arrangøren lykke til med fakkeltoget!