Muligheter i Trysil sentrum

Av
DEL

Meninger
Rådmannen sendte den 8.mars 2019 ut forhåndsvarsel om mulig bygge- og delingsforbud i Trysil sentrum. Det blir bedt om at synspunkter til dette varselet sendes inn til Trysil kommune innen 20.mars 2019, da det legges opp til en behandling av saken i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift den 10.april 2019.

Ihht. kommentardelen i plan- og bygningsloven kan kommunen når som helst legge ned et midlertidig forbud. § 13-1 Midlertidig forbud om tiltak sier: Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort.

Trysil kommune er midt oppe i to store, tunge og viktige prosesser som skal legge føringer for hvordan vi skal tilrettelegge for sentrumsutvikling i årene som kommer

I Trysil kommune har rådmannen fullmakt til å fatte en slik beslutning, men siden det i dette tilfelle er en sak av stor allmenn betydning og av prinsipiell karakter, velger han å legge saken fram til behandling i hovedutvalget for forvaltning og teknisk drift den 10.april 2019.

Årsaken til at rådmannen nå velger å gå til dette skritt, noe som for øvrig helt vanlig i kommune-Norge, er at Trysil kommune er midt oppe i to store, tunge og viktige prosesser som skal legge føringer for hvordan vi skal tilrettelegge for sentrumsutvikling i årene som kommer.

I planprogrammet for står det følgende sammendrag for områdeplan for Trysil sentrum:

Områdeplanen skal kartlegge plassering og hovedprinsipp for utforming av bl. annet:

 Sentrumskjerne med aktivitetsareal.

 Boligbygging og boligbehov.

 Grønnstruktur

 Universell utforming

 Veg struktur og trafikksikring.

 Parkering

 Kollektivsatsing

 Kopling mellom reiselivsnæringen i fjellet og sentrum

 Kommersielle senger i sentrum

 Næringsutvikling og handel

 Snø opplag/overflatevann og andre stedsspesifikke forhold

Arbeidet med sentrumsplanen/områdeplanen pågår for fullt og involveringsfasen starter med et stort folkemøte tirsdag 26.mars. Et foreløpig mål er å være ferdig med områdeplan for Trysil sentrum til nyttår.

Den andre store og viktige planprosessen som pågår nå, og som i øyeblikket er ute til andregangshøring, er kulturminneplanen for Trysil kommune. Både denne, og en uavhengig vurdering av firma Norconsult (mulighetsstudie), peker på noen bygningsmiljøer i sentrum – såkalte identitetsbærere - som bør tas vare på.

Trysil kommune, ved kommunestyret, må etterhvert vurdere hvilke føringer kulturminneplanen skal legge på sentrumsplanen, og videre hvordan dette skal komme til uttrykk i et ferdig planforslag.

Dette ser rådmannen kan bli et spennende, men krevende stykke arbeid, da vi alle ønsker et levende sentrum tilrettelagt for handel, boliger/leiligheter og kommersielle senger – samtidig som vi har noen bygningsmiljø og identitetsbærere som vi gjerne skulle tatt vare på slik at de ikke blir bygget ned.

Et foreløpig mål er å være ferdig med områdeplan for Trysil sentrum til nyttår

Ved å foreslå å legge ned et midlertidig bygge- og delingsforbud kan Trysil kommune få tid til å vurdere de innspill som kommer i de to store og viktige prosessene og legge til rette for at videre utvikling og utbygging skjer i tråd med konklusjonene i ny områdeplan for Trysil sentrum.

Når merknader til forhåndsvarselet blir mottatt, vil det bli utarbeidet en sak, med tilhørende innstilling, som sendes ut til hovedutvalget i slutten av neste uke.

Rådmannen vil presisere at selv om det legges ned bygge- og deleforbud kan kommunen allikevel samtykke i tiltak dersom det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen.

Dette betyr at alle saker innenfor avgrenset område (indre sone), vil måtte vurderes konkret opp mot gjeldende og pågående planarbeid. Dersom kommunen ikke har noen innvendinger til dette – vil det være gjeldende plan som setter rammene for tiltaket og vedtak kan fattes forutsatt av at tiltaket er i tråd med denne.

Alle som har konkrete og nært forestående planer innenfor denne sona- bør derfor snarest mulig ta kontakt med plan- og bygningsmyndigheten for å avklare om man vil kunne gå videre med tiltaket før ny plan er vedtatt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags