Flaskehalsene må prioriteres

Av
DEL

Meninger
«Mer veg for pengene!», er tittelen på et leserinnlegg fra regionvegsjefen i Østlendingen nylig. Per Morten Lund viser til omfattende vegutbedring både på Rv3 i Østerdalen og E16 i Valdres. Det er selvsagt positivt – men også helt nødvendig – med utbedringer der de to viktige vegene er for smale og svingete.

Når det gjelder Rv3, er det mange gode argumenter for at det må satses enda mer penger:

 Det er den klart korteste vegen mellom Oslo og Trondheim. Derfor er dette hovedfartsåren for alt gods som fraktes på vegen direkte mellom de to byene.

 I løpet av de siste 15 åra er tungtransporten på Rv3 mer enn fordoblet.

 Dette er landets mest brukte fjellovergang for godstransport. Hele 777 lange kjøretøy passerer Kvikne hver dag.

 Andelen lange biler er rekordhøy. 37 % ved Kvikne.

 Nærmere 200 utenlandske vogntog bruker Rv3 hver dag.

 Godstransporten på veg vil øke kraftig framover. (Kilde Godsanalysen i NTP 2018-2029).

Vi kunne tatt med mer. I 2002 påpekte Norges Lastebileier-Forbund i et brev til Statens Vegvesen at det var stort behov for å fjerne flaksehalsene på Rv3. Siden den gangen er det det kun gamle Åsta Bru som er blitt borte fra riksvegen. Samtidig er det gjort veldig mye bra arbeid med breddeutvidelse og sideterreng på lengre strekninger. Men det fører til at mange bilister har større fart enn tidligere inn i flaskehalsene. Dermed er de farlige punktene blitt enda farligere.

Skal nullvisjonen oppfylles, må midtdeler på plass

Vi vet at Messeltsvingene står for tur om et år eller to. Den glatte «isoporstrekningen» sør for Alvdal skal også utbedres. Det planlegges ny bru over Tunna.

Strekningene forbi Opphus og Stor-Elvdal kirke må vente enda lengre.

NLFs medlemmer forstår at trafikken er for lav til at det kan bli fire felt. Fysisk midtdeler på hele RV3 krever enda bredere veg og koster også for mye penger. Men skal nullvisjonen oppfylles, må midtdeler på plass. Det vil gå mange år før et 100 prosent fysisk skille mellom kjørefeltene kommer i Østerdalen. I første omgang ønsker vi at flere flaskehalser tas samt fortsatt breddeutvidelse.

Aller viktigst er Lonåsen og Tunna bru. NLF registrerer at Statens Vegvesen har lagt fram flere alternativer med nøkterne kostnadsoverslag for Tunna Bru. Alternativ 4 er etter vår oppfatning klart best. Stikkord: Trafikksikkerhet. Stigningsforhold. Gunstig i byggeperioden og gode muligheter for videreføring nordover på et senere tidspunkt.

Det er helt nødvendig at det blir mer fokus på Rv3 i kommende Nasjonal Transportplan og at dette følges opp med bevilgninger i statsbudsjettene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags