Årsaken er at forskerne som står bak rapporten beregner inntekt på en annen måte enn det som har vært vanlig. Konklusjonen er enkelt sagt at de rikeste i Norge slipper billigere unna i skatt enn resten av oss.

I SSB-forskernes nye beregninger av inntekt, har de også tatt med inntekten i selskaper som privatpersoner har aksjer i. Det er delte meninger blant både politikere og økonomer om denne regnemåten gir et dekkende bilde av reelle inntekter.

På forsommeren satte Solbergs regjering ned et utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Utvalget skal utrede et system der dagens skattenivå ligger fast, pluss et alternativ med samlede skattelettelser.

Problemet er sammensetningen av utvalget. Økonomer som er kritiske til dagens modeller for beskatning av utbytte, er ikke representert i utvalget. Dagens regelverk gjør det nemlig mulig å styre kapitalen dit den gir høyest mulig avkastning. Så lenge pengene forblir i selskapene, skal de ikke utløse skatt på overskuddet.

Her er det illustrerende å minne om en bred dokumentar i Dagens Næringsliv. For to år siden avdekket avisen hvordan Norges rikeste årlig får 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter. Dette burde være en tankevekker for noen hver.

Ap/Sp-regjeringen skal ha ros for allerede å ha justert på skatteopplegget i neste års statsbudsjett. Høye inntekter blir nå skattlagt hardere, mens det gis lettelser for dem som har mindre å rutte med. Samtidig skjerpes formuesskatten og utbytteskatten. Men toppsjiktet i samfunnet slipper fortsatt for billig unna. Det er å håpe at Torvik-utvalget også ser på denne problemstillingen.

Mandatet for utvalget bør justeres dersom det er nødvendig. Ap/Sp-regjeringen må kjenne sin besøkelsestid.

Ulikhetene må ikke fortsette å øke.