(Arbeidets Rett) Bakgrunn for søknaden er at det på kvelden den 30. mai ble det tatt bilde av en ulv på viltkamera i Hodalen i Tolga kommune, heter det i vedtaket fra Statsforvalteren i Innlandet.

Statens naturoppsyn (SNO) har vurdert bildet og bekrefter at det er en ulv. Det er Terje Sandberg fra Hummelfjellet beitelag som tok kontakt på Statsforvalterens vakttelefon tirsdag kveld og fremmet muntlig søknad om tillatelse til skadefelling av ulv.

Søknaden ble senere bekreftet skriftlig i e-post fra Sandberg av 31. mai. I brevet opplyses det at er sluppet dyr på innmarksbeite ved tre gårder noen hundre meter fra der ulven oppholdt seg. I tillegg er det storfe på beite ved flere gårder i nærheten, deriblant besetninger med små kalver.

På grunn av at det er sen vår, er det er enda noen uker til det er aktuelt å slippe dyr på utmarksbeite i området.

  • Statsforvalteren gir tillatelse til skadefelling av én (1) ulv i tidsrommet 30.05.2023 kl. 20:45 til 09.06.2023 kl. 12:00.
  • Fellingstillatelsen gis til Alvdal kommune med koordineringsansvar for interkommunalt fellingslag i Nord-Østerdal, som får ansvaret for å lede gjennomføringen av fellingsforsøket.
  • Fellingsområdet er avgrenset slik: De deler av Tolga og Os kommuner som ligger øst for Glomma.

Statsforvalterens vurderer det slik at området hvor ulven er observert, er innenfor beiteprioritert område jf. forvaltningsplanen for rovvilt i region 5/ Hedmark.

– Det slippes et stort antall sau på utmarksbeite i dette området og i tilgrensende beiteområder. Statsforvalteren anser at området har stor betydning som beitemark.

Det er så langt ikke dokumentert skader på beitedyr i området.

– På flere gårder i nærheten av observasjonen går det både sau og storfe med små kalver på innmarksbeite. Statsforvalteren anser at det er et visst potensial for skader i nær framtid dersom ulven kommer seg inn på disse beitene, heter det i vurderingen.

I det aktuelle området, samt i omkringliggende beiteområder, vil det om noen uker slippes et stort antall sau på utmarksbeite. Selv om det fortsatt er noe tid igjen til beiteslipp, tilsier tidligere erfaringer at ulv som slår seg til i dette området kan forårsake store skader gjennom beitesesongen.

– I Nord-Østerdal har det over år vært gjentakende utfordringer med skader forårsaket av ulv, enkelte år med stort tapsomfang. Erfaringer fra tidligere år viser at ulv som oppholder seg i beiteområder for sau ved beiteslipp, når dyrene fortsatt går samlet, kan forårsake omfattende skader på kort tid.

Statsforvalteren anser at potensialet for framtidige skader er stort dersom ulven fortsetter å oppholde seg i området fram mot beiteslipp.

Deretter vurderes muligheten for å gjennomføre forebyggende tiltak:

– Det vil om noen uker slippes et stort antall sauer på utmarksbeite i det aktuelle området. Statsforvalteren kan ikke se at det er mulig å gjennomføre effektive forebyggende tiltak mens beitedyra går spredt på utmarksbeite. Det mest effektive tiltaket for å hindre skader vil være å holde dyr tilbake fra utmarksbeite. Dette er samtidig inngripende tiltak som legger sterke begrensning på utnyttelsen av området som beitemark.

Statsforvalteren viser til at skaden har oppstått i beiteprioritert område, hvor det skal være lav terskel for felling og det skal mer til for å se at andre tiltak er tilfredsstillende med hensyn til de begrensninger som legges på beitebruken i området.

– Etter statsforvalterens vurdering foreligger det ikke andre tilfredsstillende tiltak enn å gi tillatelse til felling for å avverge skader på husdyr i dette tilfellet, skriver saksbehandler hos Statsforvalteren.

Ved fellingstillatelse skal også hensynet til bestandens overlevelse vurderes og Statsforvalteren påpeker at den felles skandinaviske ulvebestanden er for sesongen 2021–2022 beregnet til å bestå av cirka 540 individer.

– Det er dokumentert tre sikre valpekull i helnorske revir og seks valpekull i grenserevir i 2022. Bestanden er dermed på bestandsmålet. Statsforvalteren viser til at Miljødirektoratet har fastsatt en kvote på 6 dyr i perioden 3. mai til 31. mai. 23. Ved fastsettelse av kvoten har Miljødirektoratet vurdert eventuelt uttak opp mot bestandens tåleevne. Av den vedtatte kvoten på 6 dyr er det så langt felt ett dyr. Den aktuelle ulven må antas å være et streifindivid og oppholder seg utenfor ulvesonen. Felling av en ulv i dette området vil ha liten innvirkning på muligheten for å nå bestandsmålet, og Statsforvalteren anser at det ikke vil trebestandens overlevelse. Det er ikke kjent forekomst av genetisk viktige individer i området.

Konklusjon:

Statsforvalteren anser at vilkårene for å gi skadefellingstillatelse på en ulv i det aktuelle området er oppfylt. Ut fra hensynet til beitedyr, områdets betydning som beitemark og skadepotensialet, anser Statsforvalteren at det beste tiltaket for å forhindre skader er at det iverksettes fellingsforsøk på ulven.