– Det er flere aktuelle områder innenfor ulvesonen hvor ulveparet kan flyttes, og vi gjør løpende vurderinger av disse basert på informasjon vi henter inn. For å skjerme dyrene og operasjonen vil vi ikke offentliggjøre slippstedet før etter at flyttingen er gjennomført, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, i en pressemelding.

Miljødirektoratet fikk fredag 11. desember i oppdrag å flytte en genetisk verdifull ulv og dens make vekk fra Deisjøen-reviret i Østerdalen. Bakgrunnen er at deler av områdene som paret markerer revir i er utenfor ulvesonen.

Miljødirektoratets feltapparat Statens naturoppsyn (SNO) har vært på plass i felt i Østerdalen siden lørdag for å forberede forsøk på flytting. Mandag og tirsdag kom det en del snø, og SNO har sporet opp ulven. Blir det flyvær onsdag vil det sannsynligvis bli igangsatt forsøk på flytting.

Flere faktorer spiller inn

Som del av oppdraget skal Miljødirektoratet vurdere hvor ulvene skal flyttes.

Vurderingene av område for slipp skjer løpende og tuftet på oppdatert informasjon fra ulveovervåkingen.

Faktorene som vil bli tillagt vekt ved valg av område for slipp er blant annet:

  • Tilgang på skogområder som kan gi ulvene ro i etterkant av en flytting
  • Fravær av revirmarkerende ulv/ ikke kjent par/flokk i området inneværende sesong
  • Avstand til yttergrensen for forvaltningsområdet for ulv i Norge
  • Avstand tilbake til Deisjøen-reviret, og om det finnes vandringshinder som kan forsinke/forhindre tilbake vandring.

Må skjermes

– Det er viktig at ulvene får ro i etterkant av en eventuell flytting. Flytting av store rovdyr er komplisert og risikofylt, og derfor vil vi ikke gå ut med informasjon om hvor det planlegges å slippe dyrene, før etter at slippet er utført. Kommunen og grunneier vil bli informert før slippet finner sted, sier Hambro.

Det største området uten kjente revir i bestandsrapporten fra vinteren 2019/2020, er i de sørlige delene av ulvesonen. I områdene sør for E18 er det kun registrert ett revir.

– Det kommer stadig ny informasjon og området som anses som best egnet for slipp kan komme til å endre seg. Vi vil til enhver tid ha et aktuelt område klart slik at disse vurderingene ikke forsinker flyttingen, sier Hambro.