I nyhetsbrev fra Jernbaneforum Røros- og Solørbanen, nr. 3-2020, har det sneket seg inn noen unøyaktigheter og feil som er viktig å rette opp for publikum.

For det første er det viktig å presisere at Regjeringen har fått gjennomslag for å bygge dobbeltsporet helt frem til Åkersvika, rett sør for Hamar. Det gjør at man sparer en halvtime med toget på strekningen Hamar – Oslo. Det betyr også en halvtime spart fra Koppang til Oslo og Tynset til Oslo.

For det andre må kommunestyrevedtaket i Hamar fra november presiseres. Det er helt riktig som det står, at flertallet Ap, Sp, Frp, MDG, R, SV og By- og Bygdelista, sa ja til meklingsavtalen mellom Hamar kommune ved ordfører Einar Busterud (BBL), og BaneNor.

Vedtaket Hamar kommune, BaneNor og Hamars ordfører her står bak, saboterte imidlertid en snarlig løsning med å få et vedtak om østre trasé på plass. Vi må nok innse at i vårens NTP, ville det blitt vanskelig å få inn bygging av dobbeltspor nordover fra Hamar uansett, men nå blir det forsinket ytterligere. Grunnen til det er at flertallet i Hamar kommunestyre vedtok bygging inn til Hamar stasjon i stedet. Hadde kommunestyret i Hamar sagt nei til meklingsresultatet, hadde trasévalget straks vært på kommunalministerens bord.

For Venstre i Innlandet er satsingen på god infrastruktur for hele fylket viktig. Valg av østre trasé gjennom Hamar er det beste alternativet for hele Hedmark valgkrets. Vi vil prioritere østre trasé, med en sømløs adgang mellom Dovrebanen og Rørosbanen, og en mer direkte forbindelse mellom Østerdalen og Oslo. Dette vil gjøre at vi kan få mer gods over på bane, og få et bedre tilbud for persontrafikken.

«Det er en tid for alt». Nå er det tid for å skademinimering. Heldigvis er Åkersvika – Hamar stasjon ikke inne i NTP foreløpig. Strekningen er heller ikke finansiert. Derfor er det viktig at hver og én av dere som har påvirkningsmuligheter overfor sentrale politikere i deres egne partier, bruker den for å unngå at Åkersvika-Hamar stasjon tas inn i Nasjonal transportplan. Det haster! Første bud nå er å ikke stenge muligheten for å bygge østre trasé senere!

Venstre mener at det som er bra for Alvdal er bra for Løten. Det som er bra for Elverum, er bra for Hamar, og det som er bra for Stor-Elvdal er bra for Kongsvinger.

Vi takker for at ordførerne langs Rørosbanen fulgte Venstres eksempel til å skrive leserinnlegg sammen for øst.

La oss stå sammen videre om østre trasé for dobbeltspor!

Stig Vaagan
1. kandidat til Stortingsvalget i Hedmark for Venstre