Grunneiere får ikke erstatning fra Austri Raskiftet for bruken av Næringlivegen

STRIDENS KJERNE: Bruken av Næringlivegen vest for Osensjøen i forbindelse med vindkraftverket var stridens kjerne i saken i Eidsivating lagmannsrett.

STRIDENS KJERNE: Bruken av Næringlivegen vest for Osensjøen i forbindelse med vindkraftverket var stridens kjerne i saken i Eidsivating lagmannsrett.

Eidsivating lagmannsrett slår fast at grunneierne ikke har krav på erstatning fra Austri Raskiftet for bruken av Næringlivegen i Trysil kommune.

DEL

En rekke grunneiere krevde et vederlag på om lag 2,5 millioner kroner fra Austri Raskiftet for bruken av en strekning på 8,5 kilometer av den private skogsbilvegen Næringlivegen i Trysil kommune i forbindelse med driften av vindkraftverket.

Sakens kjerne

Advokat Magnus Dæhlin representerte grunneierne Anne-Cathrine Dingstad, Eldar Harviken, Glommen Skog, Harviken Husbruksskoglag, Hedmark fylkeskommune, Jon Smitt-Amundsen, Karl Andreas Ingvoldstad, Marit Nyberg, Morten Hartveit, Nils Myrene, Norskog, Norum Nordbrendens dødsbo, Odd Magne Hagen, Per Hagebakken og Rita Eggen Nedgården.

– Da Austri Raskiftet bygde vindkraftverket ble det ervervet rettigheter fra mange grunneiere. Det ble forhandlet fram erstatninger for en rekke forhold, men det er ikke blitt enighet om hva Austri Raskiftet skal betale for bruken av skogsbilvegene, som grunneierne har bygget ut opp gjennom årene. Austri Raskiftet mener det ikke skal betales vederlag. Vi mener at tingretten kom til feil resultat, og at det følger av klar høyesterettspraksis at grunneierne skal ha vederlag for bruken. Austri nyter betydelige økonomiske fordeler ved å kunne benytte et godt utbygget skogsbilvegnett, og det må de betale for å bruke. Dette er et viktig prinsipp, uavhengig av størrelsen på grunneiernes økonomiske tap, forklarte Dæhlin til Østlendingen da saken ble berammet tidligere i år.

Advokat Steinar Mageli, som representerte Austri Raskiftet, påpekte at grunneierne ikke fikk medhold i tingretten i kravet om erstatning fordi de ikke har lidd noe økonomisk tap.

Enig med tingretten

Eidsivating lagmannsrett er enig med tingretten. Domsslutningen, som nå foreligger, slår fast at Austri Raskiftet ikke skal betale noen erstatning for bruken av Næringlivegen i Trysil.

Lagmannsretten påpeker at partene er enige om at ekspropriasjonen og Austris bruk av vegen ikke påfører grunneierne noe økonomisk tap. Vegen har ingen salgsverdi, og grunneierne kan fortsatt benytte den.

Lagmannsretten mener det foreligger fem omstendigheter, som gjør det rimelig at Austri erstatningsfritt kan bruke Næringlivegen i konsesjonsperioden for vindkraftverket.

1. De bruksberettigetes arbeids- og kapitalinnsats ligger langt tilbake i tid.

2. Vegen hadde et vedlikeholdsetterslep i form av myke vegskuldre, gjennomgående behov for grøfteutbedring og utskifting av stikkrenner. Vedlikeholdsetterslepet er utbedret på Austris regning.

3. Austri har oppgradert den delen av vegen som omfattes av ekspropriasjonen til skogsbilveg klasse 2. De samlede oppgraderingskostnadene, inkludert utbedringen av vedlikeholdsetterslepet, er anslått til 6,5 millioner kroner. Oppgraderingen har betydelige praktiske og økonomiske fordeler for grunneierne, siden vegen nå er tilpasset moderne skogsdrift. Større og tyngre kjøretøy for tømmertransport kan benytte vegen hele året.

4. Austri har påtatt seg å betale de løpende vedlikeholdskostnadene i hele konsesjonsperioden, som er på inntil 25 år.

5. Austris bruksrett er tidsbegrenset.

Artikkeltags