Elverum kommune fikk i 2021 innvilget 1 262 300 kroner til tilskuddsordningen «tilskudd til kommuner med ulverevir». Nå kan det søkes på midlene.

Det skriver kommunen på sin hjemmeside.

Formålet med tilskuddsordningen er at den skal bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir.

Hva kan man søke om:

Kompensere for økte kostnader i husdyrhold i forbindelse med økt rovdyrbelastning. Eksempler på dette kan være:

  • Økte kostnader ved gjerdehold.
  • Nydyrking og rydding ved behov for mer beiteareal når dyr ikke kan være på utmarksbeite.
  • Radiobjeller til sau og storfe.
  • Søkere som ikke får tilskudd andre steder prioriteres.
  • Kompetanseheving og kunnskapsformidling

Tilskudd til avbøtende tiltak innen jakt og friluftsliv, slik som tapte jakttradisjoner og utvikling av eksisterende primærnæringer som har sitt grunnlag i natur og utmarksressurser. Eksempel på dette kan være radioklaver og utstyr for å beskytte hund mot rovdyr i jaktsammenheng.

Det gis også tilskudd til allmenne formål

  • Tiltak som vil bedre livskvaliteten med basis i natur og utmarksressursene
  • Tiltak som tilrettelegger for økt bruk av utmarka

Eksempel-listen er ikke uttømmende.

Hvem kan søke?

Foretak og organisasjoner som søker om avbøtende tiltak og utviklingstiltak innenfor husdyrhold, jakt og friluftsliv prioriteres. Det kan også gis støtte til allmenne formål og regionale prosjekt. Omsøkt tiltak må berøre Elverum kommune. Tiltak som er påbegynt eller allerede gjennomført støttes ikke.

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av tiltaket, budsjett og en plan for når det skal gjennomføres.

Søknad kan sendes inn via elektronisk skjema: https://skjema.elverum.kommune.no/sd/dialogue/EK0227/

Tilskuddsordningen «tilskudd til kommuner med ulverevir» ble opprettet i 2017. Miljødirektoratet har orientert om at det i statsbudsjettet for 2022 ikke er satt av midler til denne tilskuddsordningen videre fremover.

Les mer i saksbehandlingsreglene for tilskuddsordningen (pdf)