Motorvei utredes

NY BRU MELLOM BRUENE? Arbeidsgruppa mener at motorvei fra Bast til ELVIS, og ny bru mellom fredete Glåmbrua og Nybrua, er mer realistisk å få gjennomført enn ny brua fra Gesellparken til ELVIS.

NY BRU MELLOM BRUENE? Arbeidsgruppa mener at motorvei fra Bast til ELVIS, og ny bru mellom fredete Glåmbrua og Nybrua, er mer realistisk å få gjennomført enn ny brua fra Gesellparken til ELVIS. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Firefelts motorvei fra Basthjørnet til Kirkeveien, på ny bru mellom Glåmbrua og Nybrua – det kan bli framtidens vei- og bruløsning i Elverum.

DEL

Onsdag til uka skal formannskapet ta stilling til innstillingen fra rådmannen og arbeidsgruppa som ble nedsatt i bakkant av kommunestyrets vedtak om å gå for omkjøringsvei.

Ikke uventet avviser rådmannen omkjøringsalternativet, men vil ha utredet tre av de andre alternativene som Statens vegvesen la fram i januar i fjor – også motorveialternativet som veivesenet selv ikke anbefalte.

Tre alternativer

Ved siden av det såkalte 0-alternativet, som er dagens riksvei 20/25 gjennom sentrum med kryssutbedringer, og alternativ 3 som leder riksvei 20 på ei ny bru fra ny rundkjøring ved ELVIS til Glomdalsmuseet, gjennom Museumsveien og Vestsiveien til en ny rundkjøring øst for Jernbanebrua, trekker arbeidsgruppa fram alternativ 2, med fire felts motorvei fra Basthjørnet til en ny rundkjøring ved ELVIS.

Dette alternativet forutsetter bygging av ny bru parallelt med Glåmbrua, fortrinnsvis mellom denne og Nybrua. Gruppa mener at dette alternativet er mer realistisk å få gjennomført enn alternativ 4, med ny bru sør for Gamlebrua mellom Gesellparken og ELVIS. Gruppa anfører at dette alternativet er urealistisk fordi det i stor grad berører det bevaringsverdige miljøet ved Gamlebrua og Magnus Hamlandersvei.

Bryter med planen

En firefelts motorvei fra Glåmbrua til ELVIS bryter med en av hovedmålsettingene i sentrumsplanen, som tar sikte på å åpne området mellom Elvarheimparken og Glåma – et av virkemidlene er da å kjøre om dagens riksvei 20-trasé til bygate med lav hastighet.

Innstillingen som legges fram for formannskapet 19. januar, og behandles i kommunestyret 26. januar, bygger i stor grad på argumentasjon som tidligere er framført fra veivesenets side; at omkjøringsvei blir for dyrt, at den ikke vil avlaste sentrumstrafikken i tilstrekkelig grad, og dessuten at planprosessen blir så tidkrevende at Elverums overordnete veisystem ligger mer enn to tiår fram i tid.

Arbeidsgruppa har hatt fem møter, to av disse sammen med har bestått av rådmann Irene Evenstad Midtlund, ordfører Terje Røe, fagsjef Tor Backe og formannskapsmedlem Dag Martin Bakken (Frp)

Artikkeltags