Hamar kommune og Bane NOR har kommet til enighet i meklingen om jernbane. Dobbeltspor skal bygges fram til dagens stasjon, dagens stasjonsområde skal utvikles og store områder som i dag er båndlagt, blir frigjort for utvikling.

Det skriver Hamar kommune i en pressemelding mandag ettermiddag.

Meklingen har foregått siden august, og i dag kom partene fram til en løsning.

– At kommunen har kommet til enighet med Bane NOR medfører at Hamar blir den første byen i Indre IC som får dobbeltspor, sier ordfører Einar Busterud.

– Dette er svært viktig for å få enda større fart i videre utvikling av byen.

Fram til dagens stasjon

Hamar kommunestyre har vedtatt trasé Øst og stasjon ved Vikingskipet. Dette er ordførerens kommentar om kampen er tapt: – Vedtaket er gjort, og politisk har vi jobbet for dette. Men realiteten er at alle forutsetninger og premisser for IC-utbyggingen har endret seg undervegs.

Tidligere handlet IC-utbyggingen om knutepunktutvikling og dobbeltspor gjennom byene. I dag er premisset dobbeltspor mellom IC-byene. I tillegg er det i dag vesentlig mindre penger tilgjengelig til jernbaneutbygging enn det som var forutsatt i NTP. Det har som konsekvens at Bane NOR har halvert omfanget av planlagt utbygging i sitt forslag til neste NTP, som skal vedtas våren 2021.

Disse realitetene påvirker utbyggingen i flere tiår framover, forklarer Busterud.

– Bane NOR har halvert ambisjonene i sitt forslag til jernbaneutbygging i neste Nasjonal Transportplan. For Hamars del blir da konsekvensen at verken Øst eller Vest ville blitt utbygd i overskuelig framtid. Nå får vi til en utvikling av dagens stasjonsområde og dobbeltspor dit, inntil det blir aktuelt å bygge dobbeltspor gjennom Hamar, sier han.

Byutvikling

Einar Busterud vedgår at dette har vært en vanskelig sak, spesielt fordi premissene har endret seg undervegs. I meklingen har både Hamar kommune Bane NOR vært nødt til å ta utgangspunkt i økonomiske realiteter og signalene som er gitt både fra Jernbanedirektøren og samferdselsministeren.

– Dagens stasjon vil være løsningen i Hamar i flere tiår framover uansett trasévalg, forklarer Busterud.

– Enigheten med Bane NOR betyr at vi kommer i gang med viktige byutviklingsprosjekter på Espern og jernbaneområdet, sier han.

Regulering for dagens stasjonsområde vil starte i 2021.

– Løsningen gjør at stasjonen oppgraderes og at byen åpnes opp mot Mjøsa. Det vil bygges undergang til alle plattformer og til sjøsiden, og dette kobler sentrum sammen med arealene som er avsatt til byutvikling på mjøssiden av stasjonen, sier Einar Busterud.