Gå til sidens hovedinnhold

404 - File Not Found

[]

Et styrket Nav for framtiden

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ansatte i Nav er en yrkesgruppe som har en hverdag preget av omstillinger, høyt arbeidspress og krav til stadig nye måter å jobbe på. I mars i fjor fikk vi i Fagforbundet blant annet NAV-ansatte med på listen over yrker med kritisk samfunnsfunksjon, og vi har jobbet for å synliggjøre den viktige jobben de gjør.

I løpet av våren har Nav vært gjenstand for politisk diskusjon på Stortinget. Denne debatten har nok druknet litt grunnet pandemien, så det er slett ikke sikkert at alle ansatte har fått dette med seg. Men vi i Fagforbundet har holdt oss oppdatert og vært aktive i høringene på Stortinget fra både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Representanter fra partiene har hatt hvert sitt dokument 8 forslag til høring om Nav i Stortinget.

Frps forslag har tittelen – Et helhetlig Nav, mens Aps forslag heter – Et styrket Nav. Det er kanskje ikke så enkelt å skille de to titlene fra hverandre, men innholdsmessig er de svært ulike.

Frps forslag handler først og fremst om å statliggjøre de kommunale sosiale tjenestene i Nav. De hevder blant annet at partnerskapet vanskeliggjør nødvendig forbedring ved utvikling av tjenester til brukerne og sikring av enhetlig styring og kontroll i Nav.

Fagforbundet er uenig og vi tok til ordet for at partnerskapsmodellen tvert imot er en forutsetning for at Nav skal lykkes med sitt oppdrag. Kommunenes førstelinjetjeneste er helt avgjørende for å få dette til.

Sosiale tjenester inkluderer forebyggende virksomhet i kommunene for å bedre levekårene til vanskeligstilte innbyggere, som råd og veiledning, framskaffe boliger, tilby kvalifiseringsprogram, samt en rekke aktiviteter for mottakere av sosialhjelp. Den lokale forankringen av Nav er en forutsetning for samhandling mellom disse tjenestene.

Fagforbundet Innlandet mener kommunene har de beste forutsetningene for å løse disse oppgavene, fordi de sosiale tjenestene er individuelle og skjønnsbaserte, ikke standardiserte. Brukerne av de sosiale tjenestene har ofte en tilknytning til kommunenes øvrige tjenesteapparat, som rus- og psykiske tjenester, flyktningtjenesten, familiekontoret, barnevern og voksenopplæring. Kommunen er tettere på innbyggerne enn staten, og ser tiltakene og tjenesteapparatet i sammenheng.

I samarbeid med LO har Fagforbundet jobbet med og gitt innspill til Arbeiderpartiet sitt stortingsforslag. Våre innspill handlet blant annet om større grad av handlingsrom og tillit til de ansatte, og økt myndighet og handlekraft til de lokale NAV-kontorene. Samt sørge for at det gjøres en helhetlig vurdering om Nav har tilstrekkelig med økonomiske ressurser til å kunne utføre sitt samfunnsoppdrag.

Det sistnevnte forslaget er ett av flere punkter AP fikk gjennomslag for og som Stortinget vedtok nå 10. mai.

Dessverre var det flere forslag som ble stemt ned med et knapt flertall, blant annet forslaget om å redusere antall mål og å unngå detaljstyring av aktiviteter.

Arbeiderpartiet foreslo også tiltak for styrking av partnerskapet mellom stat og kommune, som sikrer et lokalt forankret Nav-kontor.

I tillegg ble det bedt om at ABE-reformen (Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen) i Nav avvikles.

Disse forslagene ble stemt ned, men med et knapt flertall. Voteringen viser at det er små marginer for å få et ganske annet resultat!

Ved et politisk skifte vil vi kunne påvirke og sette en ny retning for ansatte i Nav. En retning med større grad av tillit og handlingsrom til de ansatte. Tettere samarbeid mellom stat og kommune og økt myndighet og handlekraft til de lokale NAV-kontorene. Dette vil være en viktig jobb for oss i tiden framover.

Tillit til de ansatte og deres kompetanse er kjernen i tillitsreformen. Fagforbundet jobber for en tillitsmodell i offentlig sektor som motvekt til såkalt New Public Management, som innebærer sterkt fokus på mål- og resultatstyring.

Økt tillit som styringsprinsipp i Nav vil gi mer rom for skjønnsutøvelse og en tjeneste tilpasset den enkelte brukers behov. De lokale NAV-kontorene må få den myndighet de trenger for å utøve sitt mandat, i tillegg er en gjensidig tillit mellom bruker og veileder viktig.

Større grad av handlingsrom og tillit for de ansatte, og færre indikatorer for mål- og resultatoppnåelse. Rapportering må i større grad ha fokus på om man har lyktes med å hjelpe brukerne til en bedret livssituasjon og større grad av selvhjulpenhet, gjennom oppfølging og tiltak.

De ansatte er Nav sin viktigste ressurs, og vårt hovedanliggende er de ansattes arbeidsvilkår. Vi vet at trygge arbeidsforhold og godt arbeidsmiljø er avgjørende for å gjøre en god jobb. Sosial støtte fra leder og kollegaer er en av de viktigste arbeidsmiljøfaktorene.

Fagforbundet Innlandet vil fortsette det yrkespolitiske arbeidet for NAV-ansatte samt gi yrkesfaglige tilbud. Vi verdsetter høyt det viktige samfunnskritiske arbeidet som utføres i en presset arbeidshverdag!

Turid Granum
Yrkesseksjonsleder, kontor og administrasjon, Fagforbundet Innland
et

Kommentarer til denne saken