Utsettingen av settefisk har ikke gitt de ønskede resultatene. 

Det var den 3. juli i 1991 at Glommen og Laagens Brukseierforening og Eidsiva Vannkraft AS pålagt å gjennomføre årlige utsettinger av ørret i Glomma. Bakgrunnen for dette var at ørretfisket hadde blitt dårligere som følge av reguleringer og utbygging til kraftproduksjon.

Støtter gammel rapport

Å sette ut fisk har i langt til blitt brukt som avbøtende middel for inngrep i vassdrag, men i 1991 hadde man ikke erfaringer med settefisk som skulle leve lenge i elv. 

Ørretfisket forbedret seg ikke i Glomma. Det ble derfor gjort forsøk med å endre utsettingsstørrelsen, antallet fisk som skulle settes ut, hvordan de ble produsert etc. uten at dette heller bidro i nevneverdig grad, skriver fylkesmannen i Hedmark på sine nettsider

Nå viser også nyere forskning at ikke alle utsettinger lykkes. I Hedmark er det blant annet påvist fra Norsk institutt for naturforskning vist at utsettingene i reguleringsmagasinene Savalen og Fundin gir et positivt tilskudd til fisket. I Søndre Rena konkluderte Fylkesmannen i februar med at utsettingene skulle opphøre. Dette fordi settefisken ikke bidro til å bedre fisket.

Overlever ikke vinteren

Norsk institutt for naturforskning har nå laget en ny rapport på bakgrunn av to års prøvefiske i Glomma sør for Alvdal i Hedmark.  Denne rapporten støttet Kjell Langdal ved Høgskolen i Hedmark sin rapport fra 2007, der det påpekes at rendalsoverføringen har redusert bæreevnen til Glomma mellom Høyegga og Rena, både når det gjelder veksten til ørreten, men også produksjonen.

Overlevelsen til settefisken i Glomma er lav. Dette er fordi den ikke er tilpasset et liv i elva i fra starten av, og den klarer ikke å vokse og spare tilstrekkelig energi til å overleve vinteren.

Fylkesmannen ønsker en forvaltning som nå fokuserer på å bevare de naturlige bestandene.

Dette mener Fylkesmannen det er mulig å gjøre i Glomma ved bl.a. å ha økt fokus på:

  • Fiskepassasjene i vassdraget,
  • En regulering av fisket i vassdraget (både hovedvassdraget og de viktige sidevassdragene), og
  • Habitatforbedrende tiltak i sidevassdragene.

Dersom begrunnede innvendinger til varselet ikke er mottatt Fylkesmannen innen 19. september 2014 vil pålegget bli trukket.