Det er Hamar og Hedemarken Turistforening som har søkt om dispensasjon fra fredningsforskriften for Klekkefjellet naturreservat. Hensikten er sette opp en enkel gapahuk. Statsforvalteren i Innlandet har vurdert søknaden og sier ja, på visse betingelser.

Klekkefjellet naturreservat, som ligger mellom Budor og Savalsætra i Løten, ble opprettet ved kongelig resolusjon av 9. juli 1993.

Å sette opp en gapahuk vil være et inngrep i reservatet, men statsforvalteren tror ikke at tiltaket vil føre til en for stor belastning på området samlet sett.

Det er ikke registrert sårbare eller sjeldne arter eller naturtyper på toppen av Klekkefjellet. I området er det glissen furu- og granskog med innslag av bjørk og rogn, og på bakken vokser ulike typer av lyng. Det er tidligere blitt innvilget dispensasjon fra fredningsforskriften for å legge ut klopper langs Rondanestien, for å redusere slitasje på bakken.

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet, skal gapahuken utformes enklest mulig, og all transport av materialer skal skje på godt frossen og snødekket bakke. Det er ikke tatt stilling til om gapahuken skal bygges med eller uten gulv. Det blir ikke tilrettelagt for bålplass, og det skal ikke felles trær i forbindelse med prosjektet.

– Plasseringen av gapahuken på toppen av Klekkefjellet virker fornuftig med tanke på at dette er et turmål i seg selv, at ingen sjeldne eller sårbare naturverdier vil bli berørt, og at løypene dit er godt tilrettelagt fra før. Etter vår vurdering vil tiltaket ikke være i strid med verneformålet og vil heller ikke kunne påvirke verneverdiene nevneverdig.

Det skriver avdelingsdirektør Vebjørn Knarrum for Statsforvalteren i Innlandet. Dispensasjonen gjelder ut 2021.