Færrest blir mobbet på videregående, viser undersøkelsen for 2018.

I undersøkelsen svarer 7 prosent av elevene på sjuende trinn på barneskolen at de har blitt mobbet. Det er ned fra 7,2 prosent i 2017.

Blant elevene på tiende trinn på ungdomsskolen svarer 6,7 prosent at de har blitt mobbet. I 2017 var denne andelen 8 prosent.

I første klasse på videregående skole (VG1) svarer 4,4 prosent at de har blitt mobbet, mot 5 prosent i 2017.

Minst i nordvest, mest i Oslo

Det er minst mobbing på VG1 i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, viser de fylkesvise tallene. Her oppgir 3,4 prosent av elevene at de har blitt mobbet de siste månedene, som er de laveste tallene i hele undersøkelsen.

I Oslo oppgir 6 prosent av elevene på dette trinnet at de har blitt mobbet, og Oslo er dermed fylket med mest mobbing på VG1.

Det høyeste mobbetallet i undersøkelsen sett under ett, er på sjuende trinn i Troms, der 8,5 prosent av elevene oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene.

– Det er gode nyheter at det er mindre mobbing i videregående, men tallene viser at vi må styrke den tidlige innsatsen mot mobbing i grunnskolen, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Trivselen går ned

Elevenes interesse for å lære på skolen, hvor godt de liker skolearbeid og hvorvidt de gleder seg til å gå på skolen, går ned det siste året både i barne- og ungdomsskolen.

Elevene på sjuende trinn som oppgir at de har størst motivasjon, går på skole i Oslo, mens elevene på tiende trinn og VG1 med størst motivasjon går på skole i Hedmark.

Elevene med minst motivasjon både på sjuende trinn og tiende trinn går på skole i Finnmark, mens elevene på VG1 med minst motivasjon går på skole i Hordaland.

Fra 2015 til 2018 har motivasjonen for å gå på skole særlig blitt mindre for elevene på sjuende trinn i Østfold, Akershus, Vestfold, Hordaland og Troms.

Mer samkjørt om regler

Flere elever mener de voksne på skolen er mer samkjørte når det skjer brudd på regler for orden og oppførsel sammenlignet med tidligere år.

På landsbasis har det skjedd en stor endring i svarene fra elevene på VG1 på dette området.

Forsker Christian Wendelborg ved NTNU Samfunnsforskning mener innføringen av fraværsgrensen har en sammenheng med dette.

– Den kan være med på å gjøre det lettere for skolene å kjøre en felles linje når det gjelder elevenes orden og oppførsel, sier han.