Nemndene ønsker å ta ut grenserevirene Ulvåa, Fjornshöjden, Juvberget og Kockohonka. Vedtaket krever samsnakking med svenske myndigheter, og vedtak om lisensfelling innenfor ulvesonen er derfor utsatt til september, ifølge rovdyr.org.

Nemndene har vedtatt en kvote på 14 dyr i de gamle fylkene Akershus og Hedmark utenfor sonen. Fredag var det møte mellom nemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold.

Sekretariatet hadde innstilt på at revirene Kockohonka og Juvberget, som har tilhold på begge sider av svenskegrensen, skal tas ut. En kvote på tolv ulver er i utgangspunktet satt av til formålet.

Innhenter svensk uttalelse

Sekretariatets innstilling er allerede drøftet med Sverige, men siden det var flertall i nemnda for å legge til ytterligere grenserevirer i vedtaket, skal nemndene innhente en uttalelse fra svenske myndigheter om hva de mener om et mulig uttak av til sammen fire grenserevirer.

Gjennom møtet fredag var det mange referanser til Borgarting lagmannsretts kjennelse om at vedtaket fra 2019 om å felle ulvene i Letjenna-reviret er ugyldig. Dommen er ennå ikke rettskraftig, og det er ventet av Klima- og miljødepartementet vil anke den.

Sekretariatet har vektlagt at dommen ikke er rettskraftig.

– Hvis den foreslåtte kvoten hadde gått ut over bestandens overlevelse eller bestandsmålet, ville vi ikke kommet med denne anbefalingen, sa seniorrådgiver Christian Hillmann hos Statsforvalteren i Oslo og Viken ifølge folkeaksjonen.

– En farse

– Rovviltnemndenes diskusjoner framstår som en farse. Flere medlemmer var kun opphengt i om det var flere ulver enn det Statens naturoppsyn har registrert, og framstilte det som et stort problem at vi i det hele tatt har ulver i Norge, ifølge Noah-leder Siri Martinsen, som fulgte møtet.

Hun trekker fram at to medlemmer respekterte dommen.

– Arne Haabet (MDG) ba om at nemnda reflekterte over den og uttrykte uro over at man velger å se bort ifra en klar og grundig dom. Oslos nemndleder Lise Hagen Rebbestad (H) uttalte: «Jeg synes vi skal ha respekt for at det er domstolen som dømmer i dette landet. For meg er tillit til forvaltningene at vi forholder oss til de dommene som har kommet», sa hun ifølge Martinsen.