15. august raste Tretten bru plutselig sammen, heldigvis kom ingen personer til skade. Men alarmen gikk naturligvis hos både dem som eier vegene, fylker og kommuner og hos dem som har det overordnede ansvaret for sikkerheten langs norske veger, Statens vegvesen. 16. august ble til sammen 14 fagverksbruer i tre stengt og arbeidet med inspeksjoner, beregninger og vurderinger ble satt i gang. Denne prosessen er ennå ikke ferdig, men så langt er bare to av de 14 bruene gjenåpnet for ordinær trafikk. Norsenga bru i Kongsvinger og Evenstad bru i Stor-Elvdal er delvis åpnet med redusert trafikkbelastning mens fem bruer, blant annet Flisa bru, må holdes stengt. Her må det gjennomføres forsterkninger før bruene kan åpnes igjen. Ved fem av bruene pågår det fortsatt vurderinger og beregninger før det kan konkluderes.

Det handler om bæreevnen i fagverksbruer av tre. Altså i bruer der brubanen bæres av et fagverk, staver i trekantmønster. I Vikingskipet ble det benyttet fagverk i tre med innlagte stålplater som forsterkning og dette systemet er senere blitt brukt ved bygging av fagverksbruer av tre, blant annet Flisa bru. En rapport om norske trebruer utført av Statens vegvesen for fem år siden, viste at det er stort sprik i kvaliteten på løsningene i særlig litt eldre trebruer. Det ble konkludert med at årsaken er manglende forståelse av treets særegenheter som konstruksjonsmateriale.

De fleste forstår konsekvensen av manglende bæreevne på ei bru

I sum ikke bare betryggende. De fleste forstår konsekvensen av manglende bæreevne på ei bru. Foreløpig er altså fem av de 14 bruene stengt. Når kontroller i tillegg viser at det kanskje har manglet kunnskap om hvordan treverk oppfører seg da trebruer er satt opp, er det grunn til bekymring. I hvert fall bør vi være forsiktige med å kritisere vedtakene om å stenge bruene før grundige sikkerhetsvurderinger er gjort. Her er det åpenbart bedre å være føre var enn etter snar.