Det kommer fram i rektor Erik Vangen Jordets høringssvar til Alvdal kommune angående planene om et asylmottak i Alvdal.

Amdo as ønsker å opprette et asylmottak for 40 enslige, mindreårige asylsøkere på Alvdal næringssenter. Svar fra UDI på om de får det forventes innen 1. juli.

– Med begrunnelse i den korte tidsfristen konkluderes det med at det ikke er ønskelig at det opprettes et asylmottak for enslige mindreårige flyktninger med oppstart i løpet av høsten 2016, skriver rektor Erik Vangen Jordet ved Alvdal ungdomsskole.

LES OGSÅ: 40 mindreårige asylsøkere kan komme til Alvdal

Skolen sterkt berørt

Han påpeker at ungdomsskolen er en av de enhetene som vil bli sterkt berørt av et asylmottak for enslige mindreårige i kommunen.

– For alle innbyggere i kommunen er det en skoleplikt og rett dersom de er i grunnskolealder, det vil si 6–16 år, og dette innebærer også de som er i et asylmottak, påpeker Vangen Jordet.

Han ser den store utfordringen i å skaffe kvalifiserte lærere med tanke på tidspunkt og tidsfrist.

– Siden mottaket er dimensjonert til 40 enslige mindreårige, og med inntil 20 ekstra plasser i opsjon, må vi trolig organisere to klasser med inntil 20 elever og med en lærer, skriver Vangen Jordet.

LES OGSÅ: Vil etablere asylmottak i Alvdal

Tre årsverk

Han påpeker at 30 timers undervisning per uke til sammen vil utløse nærmere tre årsverk for lærere.

– Siden tilgangen på kvalifiserte lærere har over tid vist seg å være noe begrenset i Alvdal, vurderes det derfor som vanskelig å kunne ansette tre lærere dersom man skal starte denne prosessen i juni og være klar til skolestart i august, påpeker rektoren.

Han viser til at det normale er å starte ansettelsesprosessen i mars/april for å være klar til august.

– Erfaringer fra Røros i forbindelse med enslige mindreårige er at de ønsker å komme i gang med skole og opplæring fra «dag 1» og at vi derfor må innrette oss på dette også i Alvdal, påpeker rektoren.

I samfunnshuset

Når det gjelder organisering av et slikt opplæringstilbud ser rektoren for seg at det opprettes innføringsklasse for de elevene som er i grunnskolealder.

– Dette er det tilbudet ungdomsskolen tror gir den beste opplæringa for både de nyankomne og de ordinære elevene, skriver rektoren.

Han mener innføringsklassen kan lokaliseres i samfunnshuset, slik at deler av aktiviteten kan organiseres sammen med ungdomsskolens ordinære virksomhet.

– For de elevene som er over grunnskolealder vil trolig grunnskole for voksne være den mest reelle løsningen. Også dette tilbudet kan legges til samfunnshuset dersom det totale elevtallet ikke blir for stort, påpeker Vangen Jordet.